Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 11:17

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020

Програмата е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с протокол № 01/17.09.2018 г.

и утвърдена със заповед на директора

 

 

 

 

І. Цели на програмата

 

 

1. Да ангажира „свободното” време на учениците в училище по жизнено важни за тях въпроси,които в една или друга степен не се изучават по учебните предмети от учебния план.

 

2. Да се формира у учениците гражданско съзнание и граждански добродетели,знания за устройството на демократичното общество,за правата и задълженията на гражданина, умения и готовност за отговорно гражданско поведение.

 

3.Учениците да придобият знания за различни аспекти на здравето-

здравословния начин на живот; сексуалните взаимоотношения и евентуалните последици от тях;наркотичните вещества, индивидуалните и социални последици от тяхната употреба и рисковото поведение като цяло.

 

4. Да се формира у учениците положително отношение към личното здраве, собствената индивидуалност, самостоятелния информиран и отговорен избор.

 

5. Формиране на ценностна система у учениците, която да доведе до отговорно поведение към околната среда ,разумно използване на природните ресурси,до изграждането на екологична и здравна култура.

 

6. Учениците да усвоят разнообразни социални умения , свързани с общуването, етикецията, вземане на решения,устояване на натиск, справяне с емоциите, решаване на конфликти и проблеми, поемане на отговорност за собственото поведение.

7. Разглежданите проблеми в учебната програма да провокират интереса на учениците, което от своя страна да спомогне за тяхното задържане в училище и да гарантира опазването на живота и здравето им.

ІІ. Очаквани резултати

1. Активно участие на учениците в дискусии и беседи на различни тематики, които са свързани с жизнено важни за тях въпроси.

2. Да обясняват влиянието на групата,приятелите и съучениците върху личния избор и поведението им

3. Да се доразвият у учениците поредица от личностни качества като: умения за общуване, предприемачество, дисциплина, поемане на отговорност и умения за вземане на правилните решения.

4. Да дефинират основните права на детето и дават примери за документи,

институции и организации, които ги гарантират

 

5. Осъзнават ролята на медиите и глобалната мрежа в обществения живот

 

6. Разбират опазването на околната среда като стратегия за оцеляването и развитие на човечеството

 

7.Описват и обясняват физическите и личностни промени, които настъпват в процеса на порастването и промените в очакванията на околните, свързани с тях.

8. Предпазване на учениците от употреба на психично активни вещества и вземане на отговорни решения.

9. Придобиване на здравна култура и култура на хранене.

10. Придобиване на сексуална култура, Предпазване от полово преносими болести и изграждане на умения за отговорно поведение към избора на сексуален партньор.

11.Приобщаване на учениците към националните и общочовешки ценности.

12.Подготовка на учениците за активно участие в обществения живот.

 

ІІІ. Теми по гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование:

Начален етап

ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМИ

Очаквани резултати

ТЕМИ

Очаквани резултати

I. Аз и моят свят

 1. Достойнство и основни човешки права
 2. Семейство и род
 3. Училищен живот
 4. Моят роден край
 5. Увереност и умение за общуване
 1. Да разширят представата за себе си и другите
 2. Придобиват знания за собствената личност, цености, интереси

I. Човешкото тяло

 1. Хигиена на зъбите
 2. Дишане и сърдечна дейност
 3. Костите на децата
 4. Сънят - отмора за нервната система
 5. Закаляване на тялото
 1. Разширяват знанията си за личната хигиена
 2. Придобиват здравословни навици

II. Аз съм гражданин на моята държава

 1. Национални символи
 2. Официални празници в Република България
 3. Значими национални културни постижения
 4. Умение да живеем заедно – АЗ и ДРУГИТЕ
 1. Придобиват представа за мястото на България в съвременния свят
 2. Осъзнават добросъседството като модел на отношения между хората

ІI. Разумно хранене

1.Как да се храним правилно

2. Хранене и здраве

3. Наднорменото тегло

4. Витамините в детската възраст

1. Осъзнават рисковете при прекомерна употреба на нездравословни храни и напитки

2. Изграждат навици за здравословно хранене

ІІІ. Аз и света

 1. България в Европа
 2. Европа и света

 

 1. Придобиват представи за културно и етническо многообразие в света
 2. Създават нагласа за толерантно отношение към другите

ІІІ. Болестите

 1. Как да се предпазим от стомашно-чревни заболявания
 2. Скритите опасности при контакт с уличните животни
 3. Болести на мръсните ръце
 1. Осъзнават ролята за добрата лична хигиена
 2. Запознават се с рисковете, които се крият при общуване с уличните животни

ІV. Аз и светът на възрастните

 1. Професии и длъжности
 2. Семейни доходи и планиране на личния бюджет
 3. Дом, уют, сиурност
 4. Отношения в семейството
 1. Познават основните професии
 2. Осъзнават важността на семейната среда

ІV. Първа помощ

 1. Понятие за първа помощ
 2. Видове наранявания
 3. Изгаряния и измръзвания
 4. Слънчев и топлинен удар
 5. Отравяния. Опасни отпадъци
 6. Навяхване, изкълчване и счупване
 1. Запознати са с механизмите за оказване на първа помощ
 2. Придобиват умения за взаимна помощ, толерантност и сътрудничество

V. Защита на живота и реакция в критична ситуация

1. Правила за безопасност на движението

2. Бедствия, аварии, инциденти

3. Как да се справям в критични ситуации и конфликти ?

1. Познават правилата за движение

2. Знаят националния телефон за спешни нужди - 112

V. Аз и природата

1. Природата около нас

2. Да пазим природата чиста

3.Моето здраве и природата

1. Знаят как да опазват природата

2. Осъзнават въздействието на природата върху здравето

 

 

Прогимназиален етап

 

ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМИ

Очаквани резултати

ТЕМИ

Очаквани резултати

І. Многообразие и идентичност на личността

1. Етническа, религиозна и езикова принадлежност

2. България в европейското и световно културно наследство

1. Познават различните религии и етноси

2. Развиват нагласи за толерантно поведение и приемане на различията

3. Придобиват представа за мястото на България в съвременния свят

 

I. Човешкият организъм. Жизнени процеси

 1. Нашата храна. Смилане на храната и храносмилателна система
 2. Ролята на правилното дишане
 1. Придобиват представа и осъзнават значението на режима на хранене
 2. Формират умения за правилно дишане в различни ситуации

ІІ. Права и отговорности на човека

 1. Сигурността и толерантността в обществото
 2. Човешки права
 3. Защо са необходими законите?
 4. Конституция на България
 1. Разбират същността на Конституцията като основен закон на страната
 2. Осъзнават необходимостта от регламентиране на човешките права
 3. Изграждат активна гражданска позиция

ІІ. Хранене и здраве

 1. Поеми контрол над здравето си!
 2. Разумно хранене
 3. Правила за здравословно хранене
 4. Храната и хранителния режим на ученика
 5. Здраво сърце,здрави кости
 6. Растителна храна
 1. Осъзнават вредата от приемане на изкуствени стимуланти и ограничения в приема на храна
 2. Познават правилния режим на хранене и неговото значение
 3. Изграждат умения за балансирано хранене
 4. Осъзнават прякото влияние на храната върху здравословното състояние на човека

ІІІ. Гражданинът и светът

 1. Организация на управлението в Република България
 2. Медиите в живота на обществото
 1. Познават държавните институции на Република България
 2. Осъзнават влиянието на медиите върху общественото мнение

ІІІ. Здравни познания и хигиена

 1. Как да се предпазим от стомашно-чревни заболявания.
 2. Преумора и здраве. Сънят - отмора на нервната система
 3. Стрес. Високо кръвно налягане
 4. Здравословно самочувствие
 5. Безопасно общуване с уличните животни
 6. Влияние на негативните емоции върху здравословното състояние

 

 1. Запознават се с влиянието на стреса и преумората върху здравето на човека
 2. Запознават се със състоянието на високо кръвно-прични и рискове
 3. Научават за рисковете, които се крият при контакт с улични животни

ІV. Глобалните проблеми на съвременността

 1. Природни бедствия и катаклизми в живота на човек
 2. Влияние на световните болести и епидемии върху икономическото развитие
 3. Сътрудничеството между културите
 4. Демографски взрив и проблеми
 1. Получават представа за някои от глобалните проблеми в света
 2. Изграждат чувствителност и разбиране към тези проблеми
 3. Запознават се с демографските проблеми на съвременния свят

ІV. Тютюнопушене, наркотици и алкохол

 1. Пушенето - кой се нуждае от това
 2. Дрогата – изкушението, което не си струва да опитваш
 3. Твоят избор: Защо наркотици?
 4. Алкохолът - опасност за човешкия живот и човешкото здраве
 1. Получават знания за влиянието на тютюнопушенето, алкохолът и наркотиците върху здравето на човека.
 2. Разбират понятията: зависимост, наркомания, алкохолизъм.
 3. Запознават се с основнитевидове наркотични вещества и влиянието им върху човешкия организъм.

V. Eвропейски институции

1. Европейски съюз

2.Европейски институции. Как работят?

3.Права на европейските граждани

1. Познават основните европейски институции в Европейски съюз

2. Познават правата си като граждани на държава членка в Европейски съюз

V. Първа помощ при травми

1. Рани - видове. Оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани

2. Оказване на първа помощ при кръвотечение

3. Първа помощ при увреждане на стави и кости - навяхване, изкълчване и счупване

4. Първа помощ и поведение при спиране на дишането и задушаване

5.Предотвратяване на хранителни отравяния. Профилактични мерки

1. Умеят за реагират в ситуации при оказване на първа помощ

2. Запознават се с мерки за предотвратяване на хранителни отравяния

 

 

V.Природата

1. Природата около нас

2. Здраве от природата

3. Моят личен принос за чиста природа

 

 1. Възпитават навици за опазване на природата
 2. Осъзнават пряката връзка между природата и здравето

ІV. Обяснителни бележки

1. Всяка тема от програмата може да бъде разгледана в 2 или 3 учебни часа със съответни подтеми.

2. Учителят сам ще прецени темата подходяща за съответния клас като се има предвид възрастта на учениците и техния интерес към отделен проблем.. 3.Обучението по учебната програма дава пълна свобода на заместващия учител да избере формите и методите на работа за подходящата тема.

4. Да няма дублиране на теми от учебната програма за един и същи клас.

5. Взетата тема се нанася в дневника от заместващия учител в съответния „свободен” за деня учебен час и се полага и подпис. Срещу учебния предмет се записва- гражданско образование или здравно образование.

6. Обучението по учебната програма не предполага вписване на цифрови оценки. Оценката от участието на учениците е само качествена.

7. Контрол по изпълнение на учебната програма ще се осъществява от директора на училището.

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz