Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 19.06.2024, 22:08

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2020/2021 година Част 2/15.09.2020

6.2.Записване и отписване на учениците в групите за ЦОУД:

 • Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите/ настойниците/ на учениците.
 • Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване.
 • Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище.
 • Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици от училището, или при заявено желание от родителя.
 • Отразяване на отсъствия:
 • При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата.

Ученикът може да отсъства по уважителни причини, при следните условия:

 • по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • до 3 дни в една учебна година с разрешение и заповед на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет въз основа на писмено заявление от родителя.
 • В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

 

 

 

6.3. Изисквания към учителите за работа в групите при ЦОУД

 • Планиране на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на учениците;
 • Информиране на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователните постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им;
 • Създаване на позитивна образователна и възпитателна среда;
 • Насърчаване, подпомагане и мотивиране на учениците за самостоятелна работа;
 • Подпомагане на учениците за справяне с трудностите и засилване на стремежа им за постижение и конструктивно съревнование;
 • Анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им;
 • Изграждане на умения за самооценка у учениците;
 • Създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии;
 • Ежедневно вписване на темите за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в дневника на групата.
 • Директорът на училището организира, контролира и координира организацията на работа на учителите в ГЦО.

 

7.  Изисквания към часовете, провеждани в групите за ЦОУД

 

7.1 Организиран отдих и физическа активност :

 • Организиране на обедното хранене на учениците;

Чрез тези часове се цели разтоварване на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовка.

Занятията по организиран отдих и физическа активност, когато се провеждат след обяд се осъществяват непосредствено след последния час от седмичното разписание на часовете по ООП, ИУЧ и ФУЧ в училищния стол за хранене, двора на училището под ръководството на учителя на групата.

 

 Ключови акценти:

 • възпитателно взаимодействие;
 • разтоварване на умственото напрежение;
 • превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност.

 

7.2. Самоподготовка

Основните цели на тези часове са:

 • да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;
 • да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • да стимулират любознателността и стремежа към знание;

При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:

·         преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

·         учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка;

·         степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

·         усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране;

·         стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

·         старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на уменията и увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това, е необходимо да се спазват следните основни моменти:

 • да не се избързва с помощта;
 • да се помага само толкова, колкото е нужно, за да се насочи ученикът към по-нататъшна самостоятелна работа;
 • помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).

7.3. Занимания по интереси.

Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

·         да предотвратят преумората;

·         да развиват и обогатяват детското мислене;

·         да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;

·         да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация на учебния ден.

Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището.

Заниманията по интереси се организират в следните направления:

1.      Наука.

2.      Изкуства.

3.      Образователни и занимателни игри.

4.      Спорт.

 

Ключови акценти:

 • с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;
 • подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;
 • създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

Заниманията по интереси могат да включват:

 • дидактически игри;
 • спортни игри;
 • запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;
 • четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;
 • посещение на детски спектакли, изложби и концерти;
 • слушане на музикални произведения;
 • игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и други);
 • изготвяне на подходяща украса за празниците;
 • лично творчество и др.

 

 

8. Очаквани резултати

 • Усъвършенстване на ЦО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции;
 •  Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес;
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците;
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.
 • Развитие на творческите способности на учениците и участие им в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви;
 • Формиране у учениците, обхванати в ЦОУД, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех;
 • Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния ден.

 

 

 

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол № 14/01.09.2020г.

 

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz