Home | Sign Up | Log In | RSSThursday, 20.06.2024, 03:06

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

План за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда/15.09.2020

ПЛАН

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ     КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ‘‘ С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Планът е приет на заседание на ПС№ 14 /01.09.2020 и утвърден със заповед №304/02.09.2020г. на директора на ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово

Обучение от разстояние в електронна среда ОРЕС се осъществява в случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и се обявява със заповед на директора на ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово.

 1. Преминаване към ОРЕС:

               Описание на случая

Обучение

 

 1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина

Паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

2. Няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина по решение на РЗИ.

Обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

3. При отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от  PCR

Учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

4. При отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест

При осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

5. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства

Учениците от училището преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

6. На отделен ученик при здравословни причини, ако отсъствието му е за период до 30 дни: при желание и  наличие на необходимите технически и технологични възможности, и ако физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа

Осъществява се компесаторно обучение чрез камера и микрофон. Камерата в класната стая задължително се насочва към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

Ученикът наблюдава, без да участва активно в урока, не пречи на учителя и  не подлежи на оценяване. Предоставят му се консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

При необходимост училището може предоставя  материали на хартия в дома на ученика, с подкрепата на образователния медиатор.

Формата на обучение на ученика не се променя и остава дневна.

 

7. На ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му

Като по т.6

 

 1. Организация на обучението в електронна среда от разстояние:
 1. Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на работно време в дистанционен режим по утвърден от директора образец.
 1. Всички педагогически специалисти  преминавaт към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават, по утвърдената за съответния учебен срок седмична учебна програма

3.       За работен ден се счита този ден, в който са отработени пет часа дневно, 3. Дистанционното обучение  се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт чрез възможностите на училищната платформа, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и месинджър групите на класовете.

4.  График на учебните часове:

              1-2.клас

 3 - 4 клас

5-7 клас

8:00 - 8:20 

8:00 - 8:30

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

8:50 - 9:20

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

9:30 - 10:00

9:40 - 10:00

10:10 - 10:40

10:10 - 11:40

10:10 - 11:40

10:50 - 11:20

10:50 - 11:20

10:50 - 11:20

11:30 – 12:00

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

12:30 – 15:20 – Следобеден блок: Самоподготовка, ЗИ

12:30 – 15:20 – Следобеден блок: Самоподготовка, ЗИ

12:30 – 16:10 – Следобеден блок: Самоподготовка, ЗИ

 

5. Помощно-обслужващият персонал  изпълнява служебните си задължения по преценка на директора в условия на разположение на работодателя.

6. По време на епидемоологичната обстановка се забранява достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището. Комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи, тиймс и др.

 

 

III.Подготовка за реализиране на плавен преход за преминаване от реална към дистанционна среда:

 1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
  • Използване на Microsoft TEAMS за единна платформа за цялото училище
  • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
  • Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 4. Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа)
 5.  Обучението и комуникацията по време на дистанционното обучение се осъществява:
  • Асинхронно  - не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика
  • Алтернативен начин - предоставяне на материали на хартия и оценяване
 6. Организационен екип:

 

Емил Ангелов – директор

Мариана Якова – зам. директор УД

 1. Училищен екип  за подкрепа при осъществяването на ОЕСР:

Анастасия Лазарова – учител по Математика

Мая Симеонова – начален учител и учител ИТ

Сузан Аджова - образователен медиатор

 

 1. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 2. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)
 3. При отказ на учител за работа в ОЕСР поради липса на компетенции се провежда вътрешноучилищна квалификация за подпомагането му за срок от една календарна седмица, в която отказалия учител е в платен годишен отпуск.

 

IV.Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

Прилага се за отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в  рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

V.Общи условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

1.Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

2 В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

3 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 12. клас). Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

 

4 .За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас. Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

5. В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

6. С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

7. За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

8. Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

VI.Задължителни организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи:

 1. Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в  рискова група.
 2. Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 3. Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

VII.Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

Училището ще предоставя съпътстваща обща подкрепа през учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР. При необходимост се казва и психологическа подкрепа.

VIII.Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

 1. Обсъждане и информиране.

                   Правилата, въведени всяко училище,  се приемат на ПС, след което се представят на родителите и на учениците по подходящ начин  Правилата са отворени и могат да се променяни при необходимостта от това. Всяка промяна трябва да бъде представяна на колектива и на родителите чрез изпращане на електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща.     

 1. Задължително уведомяване на родителите                     
 • В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.
 • Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.
 • Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz