Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 14.06.2024, 09:11

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги 2

1

Наименование на административната услуга

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на ОУ „Васил Левски”, което осъществява прием в пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

5

Начини на заявяване на услугата.

лично или чрез пълномощник

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Не се предоставя по електронен път

 

7

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година

8

Такси или цени

Не се дължат такси

9

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието – Велико Търново

Министерство на образованието и науката

10

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс

11

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

ou_vl@abv.bg……………………………………….

 

12

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
 

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на ОУ „ВасилЛевски” с.Петко Каравелово

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

 

5. Начини на заявяване на услугата.

 

Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.
 

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
 

Не се предоставя по електронен път


7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
 

Безсрочен

8. Такси или цени
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 

Регионалното управление на образованието – Велико Търново

Министерство на образованието и науката

 

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
 

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.


11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

 

ou_vl@abv.bg

 

12. Начини на получаване на резултата от услугата

 

След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране.

 

Лично/чрез упълномощено лице

 

 

 

 

 

 

Входящ номер ___________________________

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

с. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

_________________________________________________________________________________________

 

(име, презиме и фамилия)

 

 

 

живущ(а) в гр./с. __________________________________, община _____________________________,

 

област ________________________________, ж.к./ул. __________________________________№______,

 

бл. ____, вх.____, ет. ____, ап. _____, тел. за контакти _________________________________,

 

завършил(а) ___________ клас/етап или основна степен на образование през учебната __________година в

_________________________________________________________________________________________

(пълно наименование на училището)

 

гр./с. ________________________, община _______________________, област ____________________,

 

 

Уважаеми господин Директор,

 

 1. Желая да валидирам компетентности за

 

____________________________________________________________

(клас, етап или основна степен на образование)

 

 1. Желая да валидирам компетентности по следните учебни предмети:

 

Наименование на учебния предмет
 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

Прилагам копие от удостоверение за завършен клас/етап или основна степен на образование

 

________________________, издадено от ___________________________________ на _________________

 

 

 

 

 

Гр./с. ____________________ Подпис: __________________________

 

 

Дата: _____________________

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz