Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 12:55

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Правилник за дейността за учебната 2020-21 г. част 3

Глава VІI. ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 45 (1) Електронният се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в паралелката.

(2) Електронният дневник се попълва на български книжовен език с изключение на темата на урока по чужд език;

(3) Електронният дневник се попълва и води електронно по образец за всеки учебен час ежедневно.

Чл. 46 (1) Документите, издавани или водени от училището, се попълват на бългаски книжовен език

(2) Документите в училище се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

(3) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

(4) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

(5) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

(3) Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях регистри:

1. модул „Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, и Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 ЗПУО;

2. модул „Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели съгласно приложение № 2 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

3. модул „Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и учениците с информация, описана в приложение № 3 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

(4) Документите за дейността на училището се отнасят до административния и образователния процес в него и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на институцията" от НЕИСПУО.

((5) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документите за дейността на институциите са определени в Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

(9) Видовете документи, които се водят и съхраняват от училище са следните:

1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията – 20 години;

2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди – книгата – 20 години; заповедите за дейността – 20 години; по трудови правоотношения – 50 години;

3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки - 5 години;

4. Книга за контролната дейност на заместник –директора и констативни протоколи от направените проверки - 5 години;

5. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН - 5 години;

6. Дневник за входяща кореспонденция и изходяща кореспонденция, и класьори с кореспонденцията – 10 години;

7. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията – 20 години

8. Летописна книга – постоянен;

9. Книга за резултатите от изпитите на учениците – 50 години;

10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години – 50 години;

11. Главна книга – 50 години;

12. Дневник за група/подготвителна група – 5 години;

13. Електронен дневник – І клас –– VІІ клас 5 години;

14. Дневник за дейностите за подкрепа на личностното развитие – 5 години;

15. Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка – 50 години;

16. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит – 5 години;

17. Протокол за резултата от писмен или устен изпит – 50 години;

18. Регистрационна книга на издадените документи за завършена степен на образование – 50 години;

19. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование – 50 години;

20. Регистрационна книга на издадените удостоверения – 50 години;

21. Регистрационна книга на издадените дубликати на удостоверения – 50 години;

(10) Документите, които издава училището са следните:

1. Удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/трети) – съхранява се от притежателя;

2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – съхранява се от притежателя;

3. Удостоверение за преместване на ученик – съхранява се от училището, в което се премества ученикът, а копие от него се съхранява в папката към изходящия дневник на училището, от което е издадено;

4. Удостоверение за завършен клас – съхранява се от притежателя;

5. Дубликат на удостоверения - съхранява се от притежателя;

6. Свидетелство за основно образование - съхранява се от притежателя;

7. Дубликат на свидетелство за основно образование – съхранява се от притежателя;

8. Ученическа лична карта - съхранява се от притежателя;

9. Ученическа книжка - съхранява се от притежателя;

(11) В училище се води електронен дневник «www.shkolo.bg” от педагогическите специалисти,

(12) 1. Директорът подава и генерира документите в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

2. Директорът на училището организират и контролират изпълнението на дейностите от Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на ниво училище и предоставят съответната информация към ИСРМ.

3. Директорът на училището ежемесечно до 15-о число да подава чрез информация за предходния месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа, по неуважителни причини, с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Глава VIІІ. Права и задължения на учениците

 

Чл. 47 Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите, във факултативните учебни часове, както и спорта в часовете по Спортни дейности;

4. да получават библиотечно-информационно обслужване;

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;

8. да участват в проектни дейности;

9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;

11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

Чл. 48 Ученицитеса длъжни:

1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите;

4. да не прилагат физическо и психическо насилие;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;

8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват Правилника за дейността на училището;

10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;

12. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:

13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически;

14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически и непочистени обувки;

15. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

16. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;

17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;

18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение до 20 минути се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;

19. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;

20. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен правилник и заповед на директора на училището;

22. да съхраняват дневника на класа;

23. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;

24. да бъдат на обществени места с придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;

25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;

26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;

27. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);

28. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество;

29. да не чупят контакти и ел. ключове.

 1. Учениците са задължени да спазват книжовноезиковите норми на българския език при общуването с учителите, директора, служителите и със съучениците си.

Чл. 50 (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) Случаите по чл.22, ал.2, т.2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Чл.51 (1) При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните санкции:

1. „Забележка“ след реализирани и документирани три различни дейности за въздействие върху вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 5 учебни дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви за:

 1. За 7 неизвинени отсъствия;
 2. За внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;
 3. За системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
 4. За регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
 5. За противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
 6. За поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
 7. За пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – след за:

 1. 14 неизвинени отсъствия;
 2. възпрепятстване на учебния процес;
 3. употреба на алкохол и тютюнопушене.

3 „Предупреждение за преместване в друго училище“–след реализирани и документирани нови две (общо седем) различни дейности за въздействие върху вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 10 учебни дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви за:

 1. 18 неизвинени отсъствия;
 2. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;
 3. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
 4. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;
 5. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;
 6. прояви на физическо и психическо насилие;
 7. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;
 8. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;
 9. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;
 10. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.

4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – след реализирана и документирана още една нова (общо осем) дейност за въздействие върху вътрешната мотивация, с продължителност 10 учебни дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и с поведенческите му проявиза:

 1. повече от 32 неизвинени отсъствия;
 2. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;
 3. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;
 4. упражняване на физическо или психическо насилие;
 5. унищожаване на училищно имущество;
 6. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;
 7. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;
 8. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

 1. повече от 32 неизвинени отсъствия;
 2. други тежки нарушения.

Чл. 52 (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(2) При налагане на мярката по ал.1 за времето на отстраняване, на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.

(3) За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, регламентирани в чл.62Ж, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му.

Чл. 53 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.

Чл.54 (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 55 Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 56 (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл. 57 Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 58 За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.199, ал.1, т.3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

Чл. 59 Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение.Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

Чл. 60(1)Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 61 (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка,в бележника за кореспонденция на ученика и в електонния дневник.

(2) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Чл. 62 (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

 

ГЛАВА ІX. Награди на учениците и учителите

 

Чл. 63 (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с:

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;

2. книги или други предметни награди;

3. похвална грамота;

4. специална награда, носеща името на училищния патрон за учениците, завършващи основно образование с отличен успех 6.00;

2) В училище учениците се поощряват с групови/паралелкови грамоти и/или предметни награди за участие в инициативи, свързани с гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

(3) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.

Чл. 64 (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва:

- с книги и други предметни награди;

- с грамота;

 

ГЛАВА Х. Права и задължения на родителите

 

Чл. 65 (1)Родителите имат право:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в другоудобно за двете страни време;

3. да се запознаят с УУП;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;

6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

8. да участват в родителските срещи.

9. да участват в открити форми и инициативи (открити уроци, тържества, празници, състезания, съвместни дейности и други).

Чл. 66 Родителите са длъжни:

1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;

2. да запишат детето при условието на чл.12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС;

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

9. да спазват и прилагат Етичния кодекс на училищните общности.

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.

(3) Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според потребностите и желанията на родителите. На първа родителска среща класният ръководител запознава родителя с Правилника за устройството и дейността на училището, Училищния учебен план на паралелката, избраните учебници и помагала; формите на обучение, които предлага училището; възможности за обща и допълнителна подкрепа и други. Срещи могат да се провеждат и за обсъждане на текущи въпроси, свързани с вътрешноинституционални инициативи.

(4) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват на ниво паралелка и на ниво училище чрез:

1. индивидуални консултации по утвърден от директора график;

2. родителски срещи;

3. присъствие и участие на родителите в процеса на образование;

4. други форми на комуникация.

(5) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се постига чрез индивидуални и групови форми на работа, а именно:

1. индивидуален разговор (среща) между учителя и родителя - провежда се по договаряне между учителя и родителя в удобно за двете страни време;

2. индивидуална консултация - провежда се по инициатива на учителя или по инициатива на родителя;

3. съобщения – използват се в зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници, инициативи и други, събития в паралеката, училището или извън него или ситуации, в които учителят следва да използва бързи форми на съобщения:

- устни съобщения – телефонно обаждане, скайп разговор и други;

- писмени съобщение - са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение в друга форма на информационно-комуникационните технологии.

(6) Средство за постоянна връзка между училището и родителя/настойника е ученическата книжка.

(7) Средство за връзка със семейството на ученика е и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

 

 

Глава ХI. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

 

Чл. 67 (1) Орган за управление на училището е директорът.

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.

(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.

(3) Заместник-директорите по учебната дейност изпълняват норма за преподавателска работа и са педагогически специалисти.

(4) Заместник-директорите по учебната дейност изпълняват своите функции, като:

1. участват в подготовката на вътрешноинституционални документи (Списък-образец 1, стратегия, училищен учебен план, учебни програми, годишен план и други документи, свързани с организацията на образователния процес и дейността на училището);

2. установяват и измерват постигнатите резултати от обучението чрез използването на подходящи методи, средства и подходи;

3. организират провеждането на вътрешно и външно оценяване, вкл. и на изпити;

4. организират и координират процеса за осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в процеса на проибщаващото образование;

5. организират вътрешноинституционалната квалификация като неразделна част от мерките за повишаване качеството на образователния процес, насочват към участие в планираните форми, както и в дейности по проекти и програми;

6. насърчават обмена на информация в институцията сред педагогическите специалисти, планират и организират дейности за споделяне на опит и на добри практики;

7. организират дейностите, свързани с атестирането на педагогическите специалисти и с процеса на изготвяне на вътрешна оценка (самооценка) на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището;

8. планират контролната си дейност и системно и ефективно упражняват контрол на процесите и дейностите в образователната институция, документират съгласно изискванията на държавните образователни стандарти;

9. оказват методическа и педагогическа подкрепа на педагогическите специалисти, организират наставничество;

10. спазват, организират и контролират дейности, свързани с безопасна, сигурна и здравословна среда;

11. подпомагат директора в процеса на управление на човешките, финансови, материални и информационни ресурси;

12. дават предложения на директора относно възможности за укрепване на институционалния капацитет след оценка на професионалното развитие на педагогическите специалисти и преценка за необходимостта от повишаване на квалификацията им;

13. използват информационните ресурси, информационните и комуникационни технологии, техническите и дидактическите средства в образователния процес и в управлението;

14. подкрепят процесите на управление на общността като съдействат за изграждане на позитивен организационен климат, условия за сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост към всички участници в образователния процес;

15. участват в разработване и прилагане на модели за оценка и подкрепа на постигнатите резултати, за насърчаване на напредъка на участниците в образователния процес и за развитие на общността като прилагат добри практики за подобрения в развитието на училищните процеси и умело организират, реализират и управляват по-голям обем от задачи;

16. формират и управляват екипи, разпределят задълженията, оценяват отговорно, критично и прозрачно дейността и постиженията в работата на педагогическите специалисти и служителите и ги мотивират за развитие и усъвършенстване на професионалните и личностните им умения;

17. познават изискванията към финансово-счетоводните документи и към процедурите за предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

18. познават и спазват изискванията за поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

19. познават и прилагат нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни изисквания, спазват законоустановените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото им правоотношение и са отговорни за спазването на нормативната уредба за заеманата длъжност;

20. познават учебната документация (учебен план и учебни програми и др.), с които работят;

21. познават и спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите, пряко свързана с професионалната им дейност;

22. познават в детайли нормативната уредба и държавните образователни стандарти, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията и отговорностите;

 1. контролират приложението и изпълнението на държавните образователни стандарти;
 2. участват при разработването на правила, процедури, инструкции и др. документи отсистемата за финансово управление и контрол в училище;

25. изготвят годишно разпределение на учебния материал по преподаваните учебни предмети;

26. изпълняват и други задължения, самостоятелно или в екип, възложени от директора на училището, свързани с цялостната дейност на училището;

27. изпълняват и други функции, регламентирани в утвърдена от работодателя длъжностна характеристика и/или делегирани правомощия със заповед на директора.

дставители на общес

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz