Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 10:56

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Комплексен годишен план 2020-2021 Част 1/15.09.2020

Основно училище “Васил Левски

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 – 543 E-mail : ou_vl@abv.bg

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

на ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш

за учебната 2020/2021 година.

Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 15/09.09.2020

утвърден със заповед на диектора па училището

Раздел  І

 І. Анализ и оценка на дейността в училището през 2019/2020 учебна година.

   Цялостната дейност в ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово през учебната 2019/2020 година протече съгласно залегналите в годишния план дейности. Дейността на училището през учебната 2019/2020 г. бе подчинена на основните цели и задачи от стратегията за развитие на ОУ"Васил Левски". В началото на учебната година в училището се обучаваха 105 ученици разпределени в 7 класа. 74 ученика се обучаваха в ГЦОУД, организирани в три групи . В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес.  Правилното планиране на учебно-възпитателната работа бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в училище. Постигнатите добри резултати  са благодарение на създадените добри условия и професионализма на учителите. Резултатите са следните:

 • Осигурен е  равен достъп до качествено образование за всички ученици от населеното място;
 • Всички ученици в задължителна училищна възраст са обхванати и посещават редовно учебните часове.
 • Всички ученици от VІІ клас се явиха на НВО, като резултатите се запазиха;.
 • Изградени са връзки за сътрудничество с родителите и обществения съвет;
 • Обновявена е материалната база на училището – закупени са преносими компютри и таблети;
 • Мотивирани са всички ученици от начален етап да посещават ГЦО;
 • Включихме се в проект „Подкрепа за успех” с пет групи за допълнително обучение, като работата беше продължена и по време на лятната ваканция. Бяха включени всички ученици, които работиха само на хартиен носител по време на извънредната епидемична обстановка. По проекта беше назначен и образователен медиатор.
 • Организиха се творчески и спортни дейности с общ интерес –Конкурс за изготвяне на мартеница; Изготвяне на табла, свързани с различни празници; Европейски ден на спорта,  турнир по футбол между класовете, конкурс за презентация и рисунка във връзка с патронния празник на училището, организиране на тържества по случай различни празници от националния и традиционния календар.
 • Всички ученици бяха обхванати и работиха по време на обучението от разстояние.

 

 

Раздел ІІ

 

ІI. Цели,мерки и дейности за реализиране на приоритетите:

 1. Стратегическа цел: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 1. Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна система в сравнителни анализи за качеството на образователния продукт в контекста на европейските изисквания.

Дейност 1: Запознаване с резултатите от национални изследвания и съпоставка с резултатите от НВО в VII клас на училищно ниво.                   Срок: м. октомври 2020г.

Отг.: В.Димитрова и А. Лазарова

Дейност 2: Разпространение на училищни практики за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища на грамотност

Срок: м. май 2021 г.

Отг.: учителите

 

 1. Мярка: Създаване на интегрирано учебно съдържание.

 

Дейност 1: Провеждане на интердисциплинарни състезания.

 • Участие в национални състезания и олимпиади.

Срок: до м. Юни  2021 г.

Отг.: учители

 

Дейност 2: Обмен на добри практики при въвеждането на интегрирани модули по екология в учебните програми по общообразователните предмети.

 • Представяне на добри практики по екология в часовете по Човек и природа .

Срок: до м. май 2021  г.

Отг.:А.Лазарова

 

 1. Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

 

Дейност 1: Създаване на условия за квалификация на педагогическите специалисти за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 • Оказване на помощ на новопостъпилите учители.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД и старши учители

 

 • Осъществяване обмен на педагогически опит чрез взаимни посещения на учители в училище и в други училища.

Срок: постоянен

Отг.: старши учители

 

 • Споделяне на опит от колеги, преминали през квалификационни курсове и участвали в проекти, на заседания на МО.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД

 

 • Участие в методически сбирки, семинари на регионално и национално ниво.

Срок: по график на МОН и РУО

 Отг.:директор

 

 • Участие в квалификационни курсове.

Срок: постоянен

Отг.: директор

 

 • Участие в изнесени семинари и обучения за повишаване квалификацията на учителите.

Срок: постоянен

Отг.: ръководството на училището

 

 Дейност 2: Засилване на практическото обучение в училище, в това число чрез модернизиране на материалната база в училищата.

 • Осигуряване на условия за пълноценно функциониране на компютърния кабинет.

Срок: постоянен

Отг.: М.Симеонова

 

 • Осигуряване на условия за обогатяване библиотечния фонд на отделните класове.

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

 

 • Подпомагане на учителите при работата с мултимедийната техника.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД, А.Лазарова, М.Симеонова

 

 • Участие в състезанията организирани община Полски Тръмбеш

Срок: м.юни 2021 г..

Отг.: Й.Йорданов, М.Ангелова

 

 • Организиране на Деня на ученическото самоуправление.

Срок: 10.05.2021 г.

Отг.: ръководството, УС

 

Дейност 3: Развиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри

Провеждане на тренинги от кланите ръководители в часовете на класа.

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

 

Дейност 4: Предприемане на мерки за повишаване на грамотността и уменията на учениците за придобиване на ключовите компетентности заложени в общообразователната подготовка.

 • Осъществяване индивидуална подкрепа на учениците, които имат трудности при четене, с цел превенция на проблема за трайното им изоставане по всички учебни предмети.

Срок: постоянен (съгласно график за консултации)

Отг.: учители

 

 • Подобряване на знанията на учениците по БЕЛ и проект Подкрепа за успех, както и чрез участието им в ИУЧ.

                                                                                              Срок: постоянен

Отг.: учител по БЕЛ, начални учители, учители в ГЦО

 

 • Отбелязване на Европейския ден на езиците.

Срок: 25.09.2020 г.

Отг.: учителите по чужди езици

 

 • Провеждане на седмица на обществените науки.

Срок: 15 - 19.03.2021 г.

Отг.: Н.Николов, М.Ангелова

 

 • Отбелязване на Световния ден на водата

Срок: 22.03.2021 г.

Отг.: начални учители, учител БЗО

 

 • Тържествo на буквите и цифрите в I клас.

Срок: м. Май  2021 г.

Отг.: кл. ръководител на I клас

 

 • Маратон на четенето. Седмица на книгата.

Срок: 05-09.04.2021 г.

Отг: В.Димитрова и учителите в начален етап

 

 • Отбелязване на Деня на Земята.

Срок: 22.04.2021 г.

Отг.: учител БЗО

 

 

 1. Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване.

Дейност 1: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО VII клас.

 • Провеждане на пробни изпити за външно оценяване по БЕЛ и математика па VII клас. Анализ на резултатите.

Срок: м. февруари - м. май 2020 г.

Отг.: ЗДУД, А.Лазарова, В.Димитрова,класен на VII клас

 

Дейност 2: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО IV клас .

 • Провеждане на пробни изпити - външно оценяване за IV клас. Анализ на резултатите.

Срок: м. април 2021г.

Отг.: класен IV клас

 • Работа на ученици и учители по проекти, свързани с учебното съдържание и училищни дейности за повишаване нивото на подготовка на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: учители

 

 • Работа по проекти за приемственост между различните етапи на обучение -

детски градини, начален и прогимназиален етап.

Срок: постоянен

Отг.: учители I, IV, V, VII  клас

 1. Мярка: Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед подкрепа на личностното им развитие

Дейност 1: Подобряване на условията за обща подкрепа на учениците.

 • Работа на класните ръководители с родителите на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители

 

 • Провеждане на годишните избори за членове па Ученическия съвет.

Срок: м. октомври 2020 г.

Отг.:класни  ръководители, ЗДУД, УС

 

 • Провеждане на екипна работа между класните ръководители, учителите и координатора за определяне на ученици, за които е установена необходимост от обща подкрепа. 

Срок: след провеждане на входните равнища;след края на първия и втория срок

Отг.: координатор  и класни ръководители

 

Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците.

 • Изработване на план от Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз.

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: работна група за противодействие на училищния тормоз

 

 • Ден на розовата фланелка – ученици и родители против насилието и тормоза

Срок: 26.02.2021г.

Отг.: класни ръководители

 

 • Целогодишна работа на учителите за превенция на насилието и училищната агресия.

Срок: постоянен

Отг.: Директор

 

 • Провеждане на анкета за превенция на насилието и агресията сред учениците. Анализ на резултатите.
 • Срок: м.ноември и май
 • Отг.: ЗДУД, класни ръководители
 •  

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества

сред учениците.

 • Превенция на влияние на секти, алкохол, наркотични вещества, хазарт и тютюнопушене върху учениците чрез индивидуална работа с родители и ученици и колективни беседи.

Срок: постоянен

Отг.: кл. Ръководители

 

 • Седмица, посветена на борбата със зависимостите за V - VII клас.

Срок: 02- 06.11.2020 г.

Отг.: кл. ръководители, със съдействието на РПУ гр. Полски Тръмбеш

 

 • Международен ден за превенция от СПИН и болести, предавани по полов път, с учениците от V - VII клас.

Срок: 02.12.2020 г.

Отг.: мед. сестра, учител по биология, кл. Ръководители

 

 • Провеждане на беседи за здравословен начин на живот.

Срок: постоянен  Отг.: кл. ръководители, мед. Сестра

 

 • Здравословно хранене - как, къде, с какво да се храним здравословно.

Срок: м. януари 2021 г.

Отг.:учители ГЦО, мед.сестра

 • Провеждане на излети и спортни мероприятия.

Срок: постоянен

Отг.:  учителите по ФВС, кл. Ръководители

 

 • Спортен празник.

Срок: 19.02.2021 г.

Отг.: учителите по ФВС

 

Дейност 4: Безопасност на движението по пътищата

 • Провеждане на инструктаж по БДП

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: кл. ръководители

 • Моят безопасен път до училище

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: кл. ръководители

 • Световен ден за възпоменаване на жертвите от ПТП

Срок: 18.11. 2020 г.

Отг.: кл. Ръководители

 • Инструктаж за безопасно поведение в зимни условия
 • Срок: януари 2021 г.

Отг.: кл. Ръководители

 

Дейност 5: Осигуряване на възможности за развитие па интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.

 • Популяризиране на националния и общинския календар за извънучебна и спортна дейност и поощряване участието на ученици от училището ни в инициативите.

Срок: м. октомври 2020 г.

Отг.: кл. Ръководители

 

 • Организиране на клубове към Занимания по интереси

Срок: м. октомври 2020 г.

Отг.: всички учители

 

 • Участие в празника на селото.

Срок: 19.10.2020 г.

Отг.: В.Христова

 

 • Разширяване връзките с извънучилищни организации, специалисти и обществеността:

Център за обществена подкрепа гр. Полски Тръмбеш

      Исторически музей гр. Полски Тръмбеш

 

 • Народно читалище с. Петко Каравелово
 • Местните медии;
 • Общински фирми;
 • Кметство с.Петко Каравелово

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД и кл. р-ли

 

 • Възпитаване в дух на родолюбие, гражданско съзнание и национално самоопределяне чрез запознаване с:

българския празничен календар;

държавни символи - национално знаме, герб и химн;

история, символи и ритуали на училището;

дейности, посветени на патрона на училището;

живот и дело на видни българи;

 • Дейности, свързани с Деня на народните будители:

Подреждане на кътове, провеждане на беседи и изготвяне на табло за народните будители.

Срок: 30.10.2020 г.

Отг.: Н. Николов, класни ръководители,учители в ГЦО

Дейности, свързани с коледните празници:

 • Изложба от рисунки за Коледа, сурвакници и коледни картички.

Срок: 07 - 11.12.2020 г.

Отг.: учител изобразително изкуство, класни ръководители

 • Коледни тържества за начален и прогимназиален етап.

Срок: 21 -23.12.2020 г.

Отг.: кл. ръководители

Дейности, посветени на Патрона на училището - Васил Левски:

 • Конкурс за презентация и рисунка, посветени на училището и на неговия патрон.

                                                                               Срок: 12.02.2021 г.

Отг.: учител ИТ, М.Василева

 • Изготвяне на табло, посветено на В.Левски.

Срок: до 12.02.2021 г.

Отг.: Н.Николов

 • Час, посветен на живота и делото на Васил Левски.

Срок: 15.02.2021 г.

Отг.: кл. ръководители

 • Тържествено отбелязване патронния празник на училището .

Срок: 19.02.2021 г.

Отг.: всички учители

 

Дейности, свързани с 1-ви март:

 • Изготвяне на първомартенска украса в класните стаи и фоайета.

Срок: 26.02.2021 г.

Отг.: кл. ръководители, учител по изобразително изкуство

 

 • Изложба на мартеници.

Срок: до 26.02.2021 г.

Отг.:класни ръководители I – VII клас , учител ТП

 

 • Тържество за посрещане на Баба Марта в I клас.

Срок: 01.03.2021 г.

Отг.: учителите, преподаващи в I клас

 

 

Дейности, свързани е Националния празник 3-ти март.

 • Изготвяне на табло по случай 3-ти март.

Срок: 26.02.2021 г.

                                                                                                                         Отг.: Н. Николов

 

 • Да споделим нашите традиции и обичаи

Срок: 01-02.04.2021 г.

Отг.: кл.ръководители

 

 

 • Великденски празници – боядисване на яйца и изготвяне на великденска украса

Срок: 26-30.04.2021 г.

Отг.: Й.Йорданов, кл. ръководители

 

 • Тържество за 24-ти май.

Срок: 21.05.2021 г.

Отг.: всички учители

 

 • Тържествено откриване на учебната година.

Срок: 15.09.2020 г.

Отг.: Н.Николов, В. Раева

  

 • Ритуал за изпращане на VІІ клас

Срок: 30.06.2021 г.

Отг.: класен ръководител

 

 • Официално връчване на свидетелствата за основно образование.

Срок: юли 2021 г.

                                                                                            Отг.: класен ръководител на VІІ клас

 

Дейност 6: Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара.

 • Участие на ученици в дейности, съобразени с Националния календар за извънучилищни дейности.

  var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz