Home | Sign Up | Log In | RSSSaturday, 15.06.2024, 19:24

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Комплексен годишен план 2020-2021 Част 2/15.09.2020

 • Изготвяне на Спортен календар на училището, съобразен с Националния спортен календар на МОН.

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: М.Ангелова

 

 • Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата календара.

 Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД

 

Дейност 7: Традиционно включване на родителската общност и Обществения съвет (родителски срещи, празници, организирани с участие на родители и т.н.).

 • Организиране на коледен базар с коледни сладки

Срок: 14 - 18.12.2020 г.

 

Отг.: класни ръководители, учител изобразително изкуство, учител ТП

 • Родителски срещи.Организиране и провеждане на родителски срещи по график.

Обсъждане с родителите на ученици от етническите малцинства значимостта на функционалната грамотност.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители и учителите

 

 • Организиране па информационни срещи с родители за подкрепа на ученици, които имат проблеми в езиковото развитие.

Срок: постоянен (съобразно графика за приемно време)

Отг.: класните ръководители и учителите

 

 • Активно включване на Обществения съвет в училищните дейности.

Срок: постоянен

Отг.: ръководството

 

 1. Мярка: Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти

Дейност 1: Обучения за придобиване на външна за институцията квалификация на учители.

Срок: до м. юни.

Отг.: директор

 

 • Актуализиране на учителско портфолио.

Срок: до м. ноември

Отг.: директор

 

Дейност2: Обучения за придобиване на вътрешно институционална квалификация на учители.

Срок: до м. юни

Отг.: предесдатели МО, ЗДУД

 

 

 

II. Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 1. Мярка: Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за които българският език не е майчин

Дейност 1: Дейности. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

 • Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти на всеки ученик от I до VII клас.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД

 • Изготвяне на заявки за необходимите учебници за безвъзмездно ползване - учебна 2020/2021 година.

Срок: м. март и м. септември 2020 г.

Отг.: ЗДУД

Дейност 3: Организиране на обща подкрепа за учениците с обучителни затруднения.

 • Изработване на график за допълнителна работа с изоставащи ученици включително и през ваканциите.

Срок: м. септември-октомври 2020 г.

Отг.: учители

 • Изработване на график за консултации.

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: учители

Дейност 4: Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище - разработване и прилагане па разнообразни форми и програми за ученици с трудности и дефицити в обучението и деца в риск от отпадане.

 • Включване в групи ЦДО на всички ученици с трудности в обучението

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: ЗДУД

 • В часовете по Околен свят, Човекът и обществото, История и цивилизиция и ЧК учениците, да се запознаят с празници и обичаи на различни етноси.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители и учителите

 1. Мярка: Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици

Дейност 1: Мотивиране на ученици с обучителни трудности.

Срок: постоянен

Отг.: ръководството, ръководителите на групи

Дейност 2: Повишаване привлекателността па учебния процес и на училищната среда (целодневна организация, обновяване на материалната база, училищни награди и създаване на привлекателна учебна среда).

 • Сформиране на групи в целодневна организация па учебния процес в I, II, III, IV и V-VІІ клас.

Срок: м. септември 2020 г.

Отг.: класните ръководители и учителите на ЦДО

 • Провеждане на консултации по предмети, с цел повишаване успеваемостта на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: учителите

 • Продължаване процеса на обновяване и естетизиране па материално-техническата база.

Срок: постоянен

Отг.: ръководството, счетоводител

 • Популяризиране на дейността на училището чрез сайта на ОУ „Васил Левски“, местни и областни медии.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД, В. Димитрова

                  Дейност 3: Приобщаване на родители от етнически малцинства към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

 • Включване в Обществения съвет

Срок: м. октомври-ноември

Отг.: директора

         Дейност 4: Изпълнение на НП „Без свободен час в училище“.

 • Проверка на документацията и реализирането на дейностите по програмата „Без свободен час в училище“.

Срок: м. октомври 2020 г. и м. юли 2021 г.

Отг.: директор

Дейност 5: Намаляване броя на учениците на преждевременно напусналите.

 • Своевременно осведомяване на родителите или лицата упражняващи родителски контрол от страна на класните ръководители за отсъствията на учениците и получаване на информация за причините за неявяването.

Срок: постоянен

Отг.: кл. Ръководители

 • Прилагане на механизма за съвместна работа между институциите за по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД

 

 1. Мярка: Подкрепа на даровитите ученици

Дейност 1: Дейности по организирането, провеждането и участието в състезания, олимпиади и конкурси.

 • Подготовка и участие в състезания и олимпиади

Срок: до м. юни 2021 г.

Отг.: учители

 • Участие в олимпиадите по график.

Срок: съгласно графика за олимпиадите

Отг.: учители

 1. Мярка: Развитие на приобщаващото образование за учениците със специални образователни потребности

Дейност 1: Формиране на ЕПЛР

 • Формиране на ИПЛР за ученици със СОП.

Срок: м. октомври 2020 г.

Отг.: директор

Дейност 2:Изграждане на положителни нагласи за провеждане на обща и допълнителна подкрепа

 • Приобщаване на родителите на ученици със СОП при обсъждане па различните аспекти от училищния живот.

Срок: постоянен

Отг.: координатор

Дейност 3: Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за работа с ученици със СОП.

 • Организиране на квалификационни курсове за класни ръководители.

Срок: постоянен

Отг.: директор

 • Споделяне на опит от учители за работа с деца със СОП.

Срок: м. януари 2021 г.

Огг.:учители на ученици със СОП

III. Стратегическа цел: РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

 

 1. Мярка: Популяризиране иа възможностите за учене през целия живот

Дейност 1: Професионално ориентиране в училище

 

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети, класни ръководители

 

 

 

 

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz