Home | Sign Up | Log In | RSSThursday, 20.06.2024, 00:05

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

    • ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „ Васил Левски” и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование;
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
  • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „ Васил Левски”  , съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

Уязвими групи в ОУ „ Васил Левски” училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

За организиране на покрепата на личностното развитие в ОУ „ Васил Левски” за координатор е определен заместник-директор, който изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващо образование.

Общата подкрепа в ОУ „ Васил Левски”  се осъществява от екип, ръководен от координатора, както и психолог от РЦППО. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ОУ „ Васил Левски”  или от ЦОП или други центрове за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от ОУ „ Васил Левски” обща подкрепа.

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба №.....за приобщаващото образование

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на опрелено дете или ученик от ОУ „ Васил Левски” Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален цент ър за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

- деца с хронични заболявания

- деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай

- психо-социална рехабилитация

-рехабилитация на слуха

-зрителна рехабилитация

-рехабилитация на комуникативни нарушения

-осигуряване на достъпна архитектурна среда

-специализирани средства

-ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, ОУ „ Васил Левски” училище уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредба №......за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постянен

педагогически съветник, логопед

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководител, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10.

директор

 

Награждаване на ученици

текущ

директор, заместник-директори

при и по определен повод за поощрение

Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност

01.11, 01.04

завеждащ библиотека, библиотекар

да се направи по повед Деня на книгата

Представяне на дейности по интереси в училището

15.09

учители в ПИГ

 

Представяте на дейностите по интереси на СтЦРД, НДД

015.10

представители на центровете

при проявен интерес от страна на центровете

Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7

01.12,01.05

педагогически съветник, кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители, логопед, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодищно

педагогически съветник/психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, зам.-директор, учители, психолог

 

Организиране и провеждане на“Училище за родители“

01.03.

директор, екип

при желание от родителите

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целодогодишно,

учители

 

Стимулиране участието на деца и ученице от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целодогодишно,

учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и общността. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz