Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 12:19

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Форми на обучение в ОУ"Васил Левски"

           Основно училище “Васил Левски” - 300708

                                                                                                                                                                       

                           с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 - 543   

E-mail : ou_vl@abv.bg

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

2016/2017

 

 1. Общи положения:
  1. Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес, редът, условията и начинът на сформирането на ПИГ в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се осъществява на основание:

 • чл. 102 ал.1и ал.2 от ЗПУО
 • ППЗНП
 • Наредба №7/2000 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
 • Инструкцията за целодневна организация на учебния процес от 30 октомври 2014 г.

 

 

 1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

В ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се обучават в дневна форма на обучение 138 ученици от І до VІІІ клас, разпределени в 8 паралелки. В целодневно обучение са обхванати 94 ученици от І до VІ клас както следва:

 - І  клас – 16;

 - ІІ клас – 15;

 - ІІІ клас – 19;

 - IV клас – 19;

- V – VІ клас 25 ученици в 1 сборна ПИГ;

 

Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно чл.5 т.1 на Инструкция №1/ 30.10.2014 г., като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт след обяд.

В състава на ПИГ има ученици с различна степен на усвояване на знания.

 

 1. Предназначение на програмата:

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово през учебната 2016/2017 година; дейностите в ПИГ І – VІ клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

Програмата е предназначена за подпомагане целодневната организация на учебния процес в училището, в съответствие с нашата специфика и конкретните потребности на учениците. А именно висок процент на ученици от ромски етнос, деца от социално слаби семейства и такива, чиито родители са в чужбина или извън семействата. Висок е процентът на учениците, отглеждани от баби, дядовци или близки, които не могат да ги подпомагат в подготовката на уроците вкъщи. Затова училището разполага с квалифицирани специалисти, които подпомагат развитието на учениците, както чрез урочните единици, които се затвърждават по време на самоподготовката, така и чрез заниманията по интереси, където се предоставя възможност на учениците да допълнят знанията си чрез добиване на допълнителни умения, да спортуват заедно и да разширяват своя кръгозор.

 

 

 

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел:

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – VІ клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 

2.2.Специфични цели:

 • Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VI клас в ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово с оглед подобряване на качеството на образованието. Чрез целодневната организация целим да задържим учениците и да ги подпомогнем в усвояването на знания и умения по учебното съдържание , както и да развием техните дарби чрез заниманията по интереси.
 • Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвоване на учебния материал.
 • Уважение към индивидуалните различия на децата: стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.
 • Създаване на стимулираща детското развитие предметно- пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и възможности за учене, съобразно специфичната му семейна среда.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез развиване на интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците.
 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците - прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефектино провеждане самоподготовката на учениците..

2.4. Задачи :

 • Допринасяне за правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:

• стимулиране на любознателността и стремежа към знания;

• изграждане у учениците на умения и стратегии за рационално и самостоятелно учене.

 • Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 • Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
 •  Уважение към личността и индивидуалните различия на децата - стил на възприемане и учене , темп на работа, потребности и интереси.
 • Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния процес.
 •  Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I-VI клас.
 • Провокиране интереса на децата в области,различни от учебното съдържание.
 • Удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване, музика и творчество.

 

3. Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦО на работния ден:

 

 • Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ПИГ;
 •  Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦО на работния ден в І – VІ клас;
 •  Щатно обезпечаване на ПИГ;
 • Разработване на индивидуалните програми и планове на възпитателите по групи (І – VІ клас) и утвърждаване от директора;
 • Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ПИГ;
 •  Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на учениците от ПИГ;
 • Осигуряване на менторство/ настойничество на новоназначените възпитатели и възпитателите с малък професионален опит;
 • Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на възпитателите и учителите в ЦО на институционално ниво и външни обучения;

 

3.1. Очаквани резултати:

 • Да се формират навици за самостоятелно учене;
 • Да се повиши функционалната грамотност на учениците;
 • Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 •  Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦО на работния ден.

 

4. Организация и ред на провеждане на целодневно обучение в ОУ ”Васил Левски”:

Целодневната организация на учебния ден се организира като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се организират след обяд.

Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат в полуинтернатна група.

Дейностите в полуинтернатната група се разпределят дневно както следва: за организиран отдих и спорт – 2 часа; за самоподготовка – 2 часа; за занимания по интереси – 2 часа.

Директорът на училището организира, контролира и координира организацията на работа на възпитателя за:

 • Планирането на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на учениците;
 • Информирането на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователните постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им;
 • Създаването на позитивна образователна и възпитателна среда;
 • Насърчаването, подпомагането и мотивирането на учениците за самостоятелна работа;
 • Подпомагането на учениците за справяне с трудностите и засилване на стремежа им за постижение и конструктивно съревнование;
 • Анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им;
 • Изграждането на умения за самооценка у учениците;
 • Създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии;
 • Ежедневното вписване на темите за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в дневника на полуинтернатната група.

Заниманията по интереси и организиран отдих и спорт могат да се водят в компютърния кабинет, физкултурния салон, спортната площадка, на открито в двора на училището.

Всички дейности при целодневното обучение се допълват. Всяка от тях има своето място и значение за постигане на общодостъпно базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

При планирането на образователно-възпитателния процес не могат да се изключват или заменят дейности за сметка на останалите. Правилното разпределение и разнообразяването им води до създаването на положителна емоционална среда.

4.1. Дейностите по организиран отдих и спорт включват:

 • Организиране на обедното хранене на учениците;
 • Организиране и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците;
 • Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и спорт на учениците;
 • Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и др. за осъществяване на преход към самоподготовка;
 • Спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците.

4.2. Дейностите по самоподготовката включват:         

 • Преглед на преподадения учебен материал;
 • Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • Преодоляване на познавателните трудности и предизвикателства;
 • Подготовка на домашните работи и усвояване на учебното съдържание;
 • Ежедневна връзка с учителите и уточняване на специфичните изисквания;
 • Съвместен контрол с класните ръководители по отношение поведението на учениците;
 • Индивидуална работа с изоставащите ученици.

 

4.3. Занимания по интереси

 

 1. Рисуване на картини, използвайки различните видове техники, включени в изобразителното изкуство;
 2. Изработване на изделия чрез различни видове техники, включени в техническото обучение;
 3. Изработване на предмети от хартия, моделин, прежда, рециклиращи материали
 4. Изпълняване на музикални произведения;
 5. Драматизиране на части от художествени произведения или цели произведения;
 6. Наблюдаване на природни обекти и изследване на специфичните им особености през различните сезони;
 7. Участие на учениците в подготовката и провеждането на училищни празници
 8. Изпълняване на танци под музикален съпровод;
 9. Запознаване с националните празници на Р България и изработване на постери, табла и картички, свързани с тях;
 10. Използване на дидактични игри, свързани със създаване  и развитие на логическото и креативното мислене.

 

5. Аспекти на работа на педагозите в ПИГ:

За да осъществяват ефективно дейностите при ЦО възпитателят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 • организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;
 • създава позитивна възпитателна и учебна среда;
 • насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
 • съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
 • диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
 • зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
 • изгражда умения за самооценка у учениците;
 • споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
 • наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейтва за опазване живота и здравето им;
 • следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
 • повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
 • използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др.

6. Очаквани резултати

 • Усъвършенстване на ЦО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции;
 •  Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците.
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.
 • Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

 

 

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол № 17 / 09.09.2016 г.

 

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz