Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 12:58

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2019-2020г.1 страница качен на 09.09.2019

Основно училище “Васил Левски

 

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, тел. : 061405 - 543

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В ОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО ПЕТКО КАРАВЕЛОВО

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 1. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

С проведения квалификационен процес се създаде възможност за издигане статуса на учителя, неговото оценяване и възможност за творческо израстване.

Силни страни:

 • Създадоха се екипи, които мислят и действат позитивно и еднопосочно, носещи положителни емоции.
 • Експериментираха се нови идеи.
 • Изработи се ясен механизъм за вземане на решения – да не доминира мнението на едни и същи колеги.
 • Възможност за добро взаимодействие между учители, ученици и родители.
 • Реализираха се условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигнати успехи, трудности и проблеми.
 • Съдейства се за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.
 • Усъвършенства се организацията на методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.
 • Изготвянето на единни критерии за оценяването знанията и уменията на учениците с колегите от прогимназиален и начален етап бе с цел осигуряване на плавен преход от ІV в V клас.

Дефицити:

1. Необходимост да се усъвършенстват компютърните познания и презентационните умения на учителите.

2. Активизиране мотивацията на обучаемите чрез динамично и интерактивно представяне на учебния материал.

3. Подобряване ефективността на работа при целодневна организация на учебния ден.

4. Прилагане на ефективни методи за социализиране на децата със СОП, с девиантно поведение и с друга етническа принадлежност.

5. Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база.

6. Маркетинг и реклама на училището и училищния живот.

7. Провокиране активността на колегията за участие и работа по проекти.

8. Прилагане на похвата „Предай нататък”. Всеки учител участвал в извънучилищна квалификация да представи на колегите си наученото.

На институционално ниво училищните методически обединения изпълниха дейностите и мероприятията заложени в плана за дейността на МО. Проведе се обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните планове, ООП и РП, техните особености и изисквания, оказана бе методическа и педагогическа помощ на младите колеги, провеждаха се сбирки веднъж месечно, обсъдиха се резултатите от състезанията и НВО в четвърти и седми клас, проведени бяха открити уроци в начален и прогимназиален етап. На целия учителски колектив бе предоставена възможност да се включат във всички курсове, организирани от РУО Велико Търново и от други обучителни институции. Затруднения при осъществяването на квалификационната дейност няма. Педагогическите и непедагогическите специалисти взеха участие в следните извън институционални обучения:

 1. Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП
 2. Процедури за планиране на квалификационната дейност и осигуряване на качество
 3. Безопасност и здраве при работа на ръководния състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа.
 4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Взаимодействие между регионалния екип и ЕПЛР.
 6. Оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 7. Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците.
 8. Най-новите информационни технологии в обучението".
 9. Интерактивни методи и техники в обучението по География.
 10. Специфични умения за работа в комисия по БДП.
 11. Най-новите информационни технологии в обучението"
 12. Планиране и организация на учебния процес.
 13. Съвременни образователни технологии.
 14. Управление на предизвикателно и агресивно поведение
 1. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Отчитайки слабите страни на квалификационната дейност през изминалата учебна година, се открояват следните приоритети:

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.

Реализиране на висока ефективност на обучението, ориентирано към конкретните нужди; разширяване използването на проектно базирано обучение с оглед да подготви учениците за живота - този метод като средство за обучение и самообучение позволява да се повишава качеството и ефективността на усвояване на практико-приложни знания и насърчава екипната работа.

2. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:

 • обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия персонал;
 • провеждане от директора и зам. - директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения; провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ЗПУО и на Правилника за дейнсостта на ОУ „Васил Левски” от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:

 • квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;
 • педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – гр.Велико Търново;
 • обмяна на добри практики в МО.
 • Посещения на курсове за повишаване на ПКС

На училищно ниво се планира и осъществява квалификационна дейност по целеви групи и методичните обединения. Целевите групи са: педагогически и административен персонал.

През 2018-2019 учебна година методичните обединения ( МО) в училище ще са както следва:

1.Методическо обединение - НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

2. Методическо обединение – УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Всяко методическо обединение разработва план за дейността си ( включително и квалификационни форми, открити уроци, дискусии и мероприятия) с който се запознават всички педагогически специалисти. Учителите участват в организираните от двете МО квалификационни форми.В края на учебната година МО изготвят отчет на заседанията и председателите го представят на педагогическия съвет.

 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, които се спазват при провеждане на работата по квалификация:

· Приемственост и последователност;

· Системност;

· Съгласуваност;

· Достъпност;

· Адаптивност и адекватност;

Настоящите цели и приоритети за квалификационна дейност кореспондират с целите на комплексния годишен план, мисията, визията и стартегията на училището.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Модернизиране и повишаване качеството на образование за осигуряване на адекватни възможности за формиране на знания, компетентности и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Повишаване на професионалната компетентност на учителите в областта на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

2. Усъвършенстване на педагогическите специалисти в прилагането на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание

3. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на резултатите от учебната дейност и участие в извънучилищни дейности и състезания.

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на умения за самостоятелно учене, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците;

5. Ефективност на обучението в мултиетническа среда чрез социализиране на децата от ромски и турски произход, включването им в ГЦО, в допълнителни консултации с цел подпомагане усвояването на българския език и учебното съдържание по предметите;

6. Придобиване на допълнителни умения за работа с ученици със специални образователни потребности.

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ: /Във връзка с планираните цели от годишния комплексен план и стратегията на училището/

 • „Целодневната организация на обучение – ефективен начин за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.”
 • „Приобщаване на родителите към проблемите на учениците свързани с повишаване на грамотността и/или превенция на отпадането на ученици от училище”
 • „Идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище”
 • “Оценката на ученическите знания като мотивиращ и възпитателен фактор на учебно-възпитателния процес”

ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит, чрез работни посещения в подобна институция, чрез обмяна на опит с училища от други европейски страни, за да се повиши качеството на учебната работа.

2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.

3. Да се създаде трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на преподаване, проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни стандарти и чрез рецензиране на оценяването.

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране професионалните изяви на учителите.

5. Задълбочаване уменията на учителите за екипна работа.

6. Подобряване на работата на класните ръководители и взаимодействието учител – ученик – родител и привличане на родителите като партньори на училището.

7. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

 1. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Формите на квалификация са разнообразни - лекции, курсове, обучения, открити уроци, работни срещи, дискусии, презентации и т.н. Изборът им е обвързан с приложимост в практиката, усъвършенстване на професионалните умения с оглед действително подобряване на преподаването и ученето.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

1. Организиране на квалификационни дейности според професионалната необходимост на учителите на принципа на доброволност, потребност и обективна оценка за тяхната полезност цялостната дейност на училището.

2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.

3. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите

4. Приложение на съвременните тенденции в преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на оценяване.

5. Разширяване и утвърждаване на работата по проекти, с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището.

6. Прилагане на похвата „ПРЕДАЙ НАТАТЪК” за разпространение на обучителни модули от извънучилищната квалификационна дейност. По този начин участниците в обучителни курсове на други организации предават наученото на колегите си, предоставят им работни материали, презентации и добър опит на колеги от други училища.

 1. ДЕЙНОСТИ

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Обсъждане на промените в ДОС.
 2. Обсъждане на новите учебни програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните планове, ООП и РП, техните особености и изисквания.
 3. Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги.
 4. Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в ІV и VІІ клас.
 5. Отчет на методическата работа през учебната 2018/2019 г.
 6. Открити уроци и презентации по учебни предмети.
 7. Обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на възникнали текущи проблеми.
 8. Повишаване квалификацията на учителите.
 9. Провеждане на сбирки на МО – не по-рядко от веднъж на два месеца.
 10. Абониране на училището за периодични научно-методически издания.
 11. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература.
 12. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне на новите образователни изисквания.
 13. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.
 14. Участие в състезания, олимпиади и конкурси.
 15. Организиране на спортни състезания в училище и подготовка на учениците за участие в общински и областни и национални състезания.
 16. Допълнителни обучения и консултации за учениците, които не владеят добре български език и имат затруднения по отделните учебни предмети.

Тема на обучението

Квалификационна форма

Участници/ целева група

Име на провеждащия квалификацията

Дата на провеждане

Брой часове

Мотивация за ученето на учениците-същност и подходи за развитие

трениниг

Учители

М. Симеонова

М. октомври

1

Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство.

практикум

учители

Класни ръководители 1-7 клас

М. октомври

1

Първи ноември -Ден на народните будители

Презентация

Учител и ученици

В. Раева

М.ноември

1

Класът като група

Семинар

Всички учители

М. Якова ЗДУД

М. декември

1

Развитие на таланта и творческите умения в заниманията по интереси

Открит урок – практикум в занимания по интереси

Учители в ГЦО

МО

М.януари

1

Обучението на учениците за действия при бедствия и аварии и безопасност на движението по пътищата

Беседа

Учител по природни науки

М. Василева

М.февруари

1

Оказване на първа долекарска помощ на ученици

Практикум

Ученици

Медицински специалист

М.февруари

1

Формиране на екологична култура у учениците

Дискусия

Учители

Учител природни науки

М. март

1

Медийна грамотност в чуждоезиковото обучение

Открита преподавателска практика

Учители

М Якова ЗДУД

М. април

1

Замърсяването на планета- световен проблем ново

Открит урок

5 клас

Учители

Н Николов

М.април

1

Гражданско образование в обучението по история и цивилизации

Дискусия

Учители

Н. Николов

М. април

1

Обща подкрепа, за целите на превенцията на обучителни затруднения и за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

Дискусия

Учители

Ж. Дончева

М.май

1

НВО

Дискусия

учители

ЗДУД

М.май

1

 

 

 

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz