Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 12.07.2024, 18:17

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишен план за учебната 2019-20 г. част 1

Основно училище “Васил Левски

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш тел : 061405 – 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

 

 

 

Утвърждавам: ……………

Директор на ОУ”Васил Левски”Емил Ангелов

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

на ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш

за учебната 2019/2020 година.

Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол №22/10.09.2019г.

утвърден със заповед на диектора па училището

 

Раздел І

Анализ и оценка на дейността в училището през 2018-2019 учебна година.

Раздел ІІ

Цели,мерки и дейности за реализиране на приоритетите:

Раздел І

І. Анализ и оценка на дейността в училището през 2018-2019 учебна година.

Цялостната дейност в ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в годишния план дейности. Дейността на училището през учебната 2018/2019 г. бе подчинена на основните цели и задачи от стратегията за развитие на ОУ"Васил Левски". В началото на учебната година в училището се обучаваха 107 ученици разпределени в 7 класа. 81 ученика се обучаваха в ГЦО, организирани в четири групи . В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното планиране на учебно-възпитателната работа бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в училище. Постигнатите добри резултати са благодарение на създадените добри условия и професионализма на учителите. Резултатите са следните:

 • Осигурен е равен достъп до качествено образование за всички ученици от населеното място;
 • Всички ученици в задължителна училищна възраст са обхванати и посещават редовно учебните часове.
 • Учениците от ІV и VІІ клас на НВО;
 • Изградени са връзки за сътрудничество с родителите и обществения съвет;
 • Обновявена е материалната база на училището – шкафчета във всяка класна стая;
 • Мотивирани са всички ученици от начален етап да посещават ГЦО;
 • Извърши се ефективна и диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост през лятната ваканция по индивидуален тематичен план и календарен график за преодоляване на изоставането по учебни предмети.
 • Включихме се в проект „Подкрепа за успех” с пет групи за допълнително обучение и с четири за занимания по интереси.
 • Организиха се творчески и спортни дейности с общ интерес – Конкурс за изготвяне на сурвакница; Конкурс за изготвяне на мартеница; Изготвяне на табла, свързани с различни празници; Европейски ден на спорта, турнир по футбол между класовете, конкурс за презентация и рисункавъв връзка с патронния празник на училището, организиране на тържества по случай различни празници от националния и традиционния календар.

Раздел ІІ

ІI. Цели,мерки и дейности за реализиране на приоритетите:

 1. Стратегическа цел: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 1. Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна система в сравнителни анализи за качеството на образователния продукт в контекста на европейските изисквания.

Дейност 1: Запознаване с резултатите от национални изследвания и съпоставка с резултатите от НВО в IV клас на училищно ниво. Срок: м. октомври 2019г.

Огг.: председателят МО начален етап

Дейност 2: Разпространение на училищни практики за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища на грамотност

Срок: м. май 2020 г.

Отг.: учителите

 1. Мярка: Създаване на интегрирано учебно съдържание.

 

Дейност 1: Провеждане на интердисциплинарни състезания.

 • Участие в национални състезания и олимпиади.

Срок: до м. Юни 2020 г.

Отг.: учители

Дейност 2: Обмен на добри практики при въвеждането на интегрирани модули по екология в учебните програми по общообразователните предмети.

 • Представяне на добри практики по екология в часовете по Човек и природа .

Срок: до м. май 2020 г.

Отг.:А.Лазарова

 1. Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

 

Дейност 1: Създаване на условия за квалификация на педагогическите специалисти за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 • Оказване на помощ на новопостъпилите учители.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД и старши учители

 • Осъществяване обмен на педагогически опит чрез взаимни посещения на учители в училище и в други училища.

Срок: постоянен

Отг.: старши учители

 • Споделяне на опит от колеги, преминали през квалификационни курсове и участвали в проекти, на заседания на МО.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД

 • Участие в методически сбирки, семинари на регионално и национално ниво.

Срок: по график на МОН и РУО

Отг.:директор

 • Участие в квалификационни курсове.

Срок: постоянен

Отг.: директор

 • Участие в изнесени семинари и обучения за повишаване квалификацията на учителите.

Срок: постоянен

Отг.: ръководството на училището

Дейност 2: Засилване на практическото обучение в училище, в това число чрез модернизиране на материалната база в училищата.

 • Осигуряване на условия за пълноценно функциониране на компютърния кабинет.

Срок: постоянен

Отг.: М.Симеонова

 • Осигуряване на условия за обогатяване библиотечния фонд на отделните класове.

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

 • Подпомагане на учителите при работата с мултимедийната техника.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУД, А.Лазарова, М.Симеонова

 • Участие в състезанията организирани община Полски Тръмбеш

Срок: м.юни 2020 г..

Отг.: М.Василева, М.Ангелова

 • Организиране на Деня на ученическото самоуправление.

Срок: 11.05.2020 г.

Отг.: ръководството, УС

Дейност 3: Развиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри Провеждане на тренинги от кланите ръководители в часовете на класа.

Срок: постоянен

Отг.: класни ръководители

 

Дейност 4: Предприемане на мерки за повишаване на грамотността и уменията на учениците за придобиване на ключовите компетентности заложени в общообразователната подготовка.

 • Осъществяване индивидуална подкрепа на учениците, които имат трудности при четене, с цел превенция на проблема за трайното им изоставане по всички учебни предмети.

Срок: постоянен (съгласно график за консултации)

Отг.: учители

 • Подобряване на знанията на учениците по БЕЛ, чрез участието им в ИУЧ.

Срок: постоянен

Отг.: учител по БЕЛ, начални учители, учители в ГЦО

 • Отбелязване на Европейския ден на езиците.

Срок: 26.09.2019 г.

Отг.: учителите по чужди езици

 • Провеждане на седмица на обществените науки.

Срок: 16 - 20.03.2020 г.

Отг.: Н.Николов, М.Ангелова

 • Отбелязване на Световния ден на водата

Срок: 23.03.2020 г.

Отг.: начални учители, учител БЗО

 • Тържествo на буквите и цифрите в I клас.

Срок: м. Май 2020 г.

Отг.: кл. ръководител на I клас

 • Маратон на четенето. Седмица на книгата.

Срок: 06-10.04.2020 г.

Отг: В.Димитрова и учителите в начален етап

 • Отбелязване на Деня на Земята.

Срок: 21.04.2020 г.

Отг.: учител БЗО

 1. Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване.

Дейност 1: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО VII клас.

 • Провеждане на пробни изпити за външно оценяване по БЕЛ и математика па VII клас. Анализ на резултатите.

Срок: м. февруари - м. май 2020 г.

Отг.: ЗДУД, А.Лазарова, В.Димитрова,класен на VII клас

Дейност 2: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО IV клас .

 • Провеждане на пробни изпити - външно оценяване за IV клас. Анализ на резултатите.

Срок: м. април 2020г.

Отг.: класен IV клас

 • Работа на ученици и учители по проекти, свързани с учебното съдържание и училищни дейности за повишаване нивото на подготовка на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: учители

 • Работа по проекти за приемственост между различните етапи на обучение - детски градини, начален и прогимназиален етап.

Срок: постоянен

Отг.: учители I, IV, V, VII клас

 1. Мярка: Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед подкрепа на личностното им развитие

Дейност 1: Подобряване на условията за обща подкрепа на учениците.

 • Работа на класните ръководители с родителите на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители

 • Провеждане на годишните избори за членове па Ученическия съвет.

Срок: м. октомври 2019 г.

Отг.:класни ръководители, ЗДУД, УС

 • Провеждане на екипна работа между класните ръководители, учителите и координатора за определяне на ученици, за които е установена необходимост от обща подкрепа.

Срок: след провеждане на входните равнища;след края на първия и втория срок

Отг.: координатор и класни ръководители

Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците.

 • Изработване на план от Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз.

Срок: м. септември 2019 г.

Отг.: работна група за противодействие на училищния тормоз

 • Целогодишна работа на учителите за превенция на насилието и училищната агресия.

Срок: постоянен

Отг.: Директор

 • Провеждане на анкета за превенция на насилието и агресията сред учениците. Анализ на резултатите.
 • Срок: м.ноември и май
 • Отг.: ЗДУД, класни ръководители

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

 • Превенция на влияние на секти, алкохол, наркотични вещества, хазарт и тютюнопушене върху учениците чрез индивидуална работа с родители и ученици и колективни беседи.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 • Седмица, посветена на борбата със зависимостите за V - VII клас.

Срок: 04- 08.11.2019 г.

Отг.: кл. ръководители, със съдействието на РПУ гр. Полски Тръмбеш

 • Международен ден за превенция от СПИН и болести, предавани по полов път, с учениците от V - VII клас.

Срок: 02.12.2019 г.

Отг.: мед. сестра, учител по биология, кл. ръководители

 • Провеждане на беседи за здравословен ачин на живот.

Срок: постоянен Отг.: кл. ръководители, мед. сестра

 • Здравословно хранене - как, къде, с какво да се храним здравословно.

Срок: м. януари 2020 г.

Отг.:учители ГЦО, мед.сестра

 • Провеждане на излети и спортни мероприятия.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по ФВС, кл. ръководители

 • Спортен празник.

Срок: 19.02.2020 г.

Отг.: учителите по ФВС

Log In
Search
Calendar
«  July 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz