Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 14.06.2024, 09:02

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020г. част 1 - 16.09.2019

 

 

Основно училище “Васил Левски” - 300708

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш тел : 061405 - 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ:

Директор: /Емил Ангелов/

 

 

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

2019/2020


 

 

 1. Общи положения:
  1. Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес, редът, условията и начинът на сформирането на ГЦО в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се осъществява на основание: Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

  1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

В ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се обучават в дневна форма на обучение 108 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 7 паралелки. В целодневно обучение са обхванати 74 ученици от І до VІІ клас, както следва:

 • Сборни групи в начален етап:
 • І клас – 10; ІІІ клас – 14;

- ІІ клас – 10; IV клас – 14;

 • сборна група в прогимназиален етап :
 • V клас- 18
 • VI клас– 4
 • VII клас- 2;

Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно Раздел III Полудневна и целодневна организация на учебния ден от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси след обяд.

  1. Предназначение на програмата:

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово през учебната 2018/2019 година; дейностите в ГЦО І – VІІ клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

Програмата е предназначена за подпомагане целодневната организация на учебния процес в училището, в съответствие с нашата специфика и конкретните потребности на учениците. А именно висок процент на ученици от ромски и турски етнос, деца от социално слаби семейства и такива, чиито родители са в чужбина или извън семействата. Висок е процентът на учениците, отглеждани от баби, дядовци или близки, които не могат да ги подпомагат в подготовката на уроците вкъщи. Затова училището разполага с квалифицирани специалисти, които подпомагат развитието на учениците, както чрез урочните единици, които се затвърждават по време на самоподготовката, така и чрез заниманията по интереси, където се предоставя възможност на учениците да допълнят знанията си чрез добиване на допълнителни умения, да спортуват заедно и да разширяват своя кръгозор.

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел:

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – VІI клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

2.2.Специфични цели:

 • Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово с оглед подобряване на качеството на образованието. Чрез целодневната организация целим да подпомогнем учениците в усвояването на знания и умения по учебното съдържание, както и да развием техните дарби чрез заниманията по интереси.
 • Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвоване на учебния материал.
 • Уважение към индивидуалните различия на децата: стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.
 • Създаване на стимулираща детското развитие предметно- пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и възможности за учене, съобразно специфичната му семейна среда.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез развиване на интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците.
 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците - прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефектино провеждане самоподготовката на учениците..

3. Задачи на програмата:

 

3.1. Организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране и провеждане на организирания отдих и физическа активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

 

3.2. Правилното и трайно усвояване на учебния материал при самоподготовката чрез:

 • ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
 • усвояване на начини и методи за рационално учене;
 • подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 • подготовка за класни и контролни работи;
 • изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
 • консултации с учители по различни учебни предмети.

 

3.3 Организиране и провеждане на заниманията по интереси:

 • повишаване интереса на децата в области, различни от учебното съдържание;
 • създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 • удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване и творчество.

 

4. Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦО на учебния ден:

 

 • Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ГЦО;
 • Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦО на работния ден в І – VІІ клас;
 • Щатно обезпечаване на ГЦО;
 • Разработване на годишно тематично разпределение по групи (І – VІІ клас) и утвърждаване от директора:
 • Годишното тематично разпределение на учителите на групи в ЦОУД се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждава от директора на училището до 15 септември, както следва:
 • I – III клас – 32 учебни седмици, от 17.09.2018г. до 31.05.2019г.
 • IV – VI клас – 34 учебни седмици, от 17.09.2018г. до 14.06.2019г.
 • VII клас – 36 учебни седмици, от 17.09.2018г. до 28.06.2019г.
 • Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в графа „забележка”.
 • В годишното тематично разпределение в частта „Организиран отдих и физическа активност“ се включват тематичните направления, по които се провеждат дейностите по организиран отдих и физическа активност.
 • В годишното тематично разпределение в частта „Самоподготовка“ се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.
 • В случаите, когато самоподготовката се провежда с ученици от различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.
 • В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се включват тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.
 • Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ГЦО:
 • Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от Директора не по – късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
 • Часовете при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) са с продължителността на учебни часове:

– в група ЦОУД І и ІІ клас – 35 минути;

– в група ЦОУД ІІІ и ІV клас – 40 минути;

– в група ЦОУД V, и VII клас – 40 минути.

 • Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от обучението на учениците от ГЦО;
 • Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите в ЦО на институционално ниво и външни обучения;

 

5. Очаквани резултати:

 • Да се формират навици за самостоятелно учене;
 • Да се повиши функционалната грамотност на учениците;
 • Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 • Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦО на работния ден.
Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz