Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 19.06.2024, 23:55

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020г. част 2 - 16.09.2019

 • Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието.
 • Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси.
 • Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.
 • Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби.

 

 

6. Организация и ред на провеждане на целодневно обучение в ОУ ”Васил Левски”:

Целодневната организация на учебния ден се организира като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се организират след обяд.

 

 

6.1 График на часовете ГЦО:

Седмично разписание на часовете от ЦОУД І – VI клас:

 

І клас

/след 4 час/

І – ІІ клас

/след 5 час/

Организиран отдих и физическа активност

11.10 – 12.20

11.55 – 13.05

Самоподготовка

12.20 – 12.55

13.0513.40

Самоподготовка

13.05 – 13.40

13.50 – 14.25

Занимания по интереси

13.50 – 15.00

14.35 – 15.45

 

 

 

ІІІ– ІVклас

/ след 5 час /

ІІІ– ІVклас

/ след 6 час /

Организиран отдих и физическа активност

12.20 – 13.40

13.10 – 14.30

Самоподготовка

13.40 – 14.20

14.30 – 15.10

Самоподготовка

14.30 – 15.10

15.20– 16.00

Занимания по интереси

15.20 – 16.40

16.10 – 17.30

 

 

V–VII клас

/след 6 час/

V–VII клас

/след 7 час/

Организиран отдих и физическа активност

13.10 – 14.30

 

14.0015.20

 

Самоподготовка

14.30 – 15.10

15.20 – 16.00

Самоподготовка

15.20 – 16.00

16.10 – 16.50

Занимания по интереси

16.10 - 17.30

16.50 – 18.10

 

Дейностите в ГЦО в прогимназиален етап се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа.

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

 

6.2.Записване и отписване на учениците в групите за ЦОУД:

 • Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите/ настойниците/ на учениците.
 • Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване.
 • Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище.
 • Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици от училището, или при заявено желание от родителя.
 • Отразяване на отсъствия:
 • При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата.

Ученикът може да отсъства по уважителни причини, при следните условия:

 • по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • до 3 дни в една учебна година с разрешение и заповед на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет въз основа на писмено заявление от родителя.
 • В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

 

 

 

6.3. Изисквания към учителите за работа в групите при ЦОУД

 • Планиране на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на учениците;
 • Информиране на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователните постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им;
 • Създаване на позитивна образователна и възпитателна среда;
 • Насърчаване, подпомагане и мотивиране на учениците за самостоятелна работа;
 • Подпомагане на учениците за справяне с трудностите и засилване на стремежа им за постижение и конструктивно съревнование;
 • Анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им;
 • Изграждане на умения за самооценка у учениците;
 • Създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии;
 • Ежедневно вписване на темите за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в дневника на групата.
 • Директорът на училището организира, контролира и координира организацията на работа на учителите в ГЦО.

 

7. Изисквания към часовете, провеждани в групите за ЦОУД

 

7.1 Организиран отдих и физическа активност :

 • Организиране на обедното хранене на учениците;
 • Организиране и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците;
 • Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и спорт на учениците;
 • Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и др. за осъществяване на преход към самоподготовка;
 • Спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците.
 • Дейности от общата или допълнителната подкрепа.

 

7.2. Самоподготовка:

 • Преглед на преподадения учебен материал;
 • Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • Преодоляване на познавателните трудности и предизвикателства;
 • Подготовка на домашните работи и усвояване на учебното съдържание;
 • консултации с учители по различни учебни предмети.;
 • Съвместен контрол с класните ръководители по отношение поведението на учениците;
 • Индивидуална работа с изоставащите ученици.

 

7.3. Занимания по интереси:

 • Рисуване на картини, използвайки различните видове техники, включени в изобразителното изкуство;
 • Изработване на изделия чрез различни видове техники, включени в техническото обучение;
 • Изработване на предмети от хартия, моделин, прежда, рециклиращи материали
 • Изпълняване на музикални произведения;
 • Драматизиране на части от художествени произведения или цели произведения;
 • Наблюдаване на природни обекти и изследване на специфичните им особености през различните сезони;
 • Участие на учениците в подготовката и провеждането на училищни празници
 • Изпълняване на танци под музикален съпровод;
 • Запознаване с националните празници на Р България и изработване на постери, табла и картички, свързани с тях;
 • Използване на дидактични игри, свързани със създаване и развитие на логическото и креативното мислене.

 

8. Очаквани резултати

 • Усъвършенстване на ЦО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции;
 • Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес;
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците;
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.
 • Развитие на творческите способности на учениците и участие им в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви;
 • Формиране у учениците, обхванати в ЦОУД, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех;
 • Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния ден.

 

 

 

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол № 22/ 10.09.2019 г.

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz