Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 12.07.2024, 18:06

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2020/2021 година Част 1/15.09.2020

Основно училище “Васил Левски” - 300708

                           с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 - 543    E-mail : ou_vl@abv.bg

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

2020/2021 година


 

 

 1. Общи положения:
  1. Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес, редът, условията и начинът на сформирането на ГЦО в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се осъществява на основание: Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

 

  1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

За учениците от I до IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:  самоподготовка - 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа; занимания по интереси - 2 учебни часа. За учениците от V до VI клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа.

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката; 2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 4. подготовка за класни и контролни работи; 5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата; 6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката; 7. консултации с учители по различни учебни предмети.

Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.

Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

В ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово се обучават в дневна форма на обучение 98 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 7 паралелки. В целодневно обучение са обхванати 72 ученици от І до VІ клас, както следва:

 • Сборна група в начален етап:
 • І  - III клас- 22 уч.
 • ІІ- IV клас – 25 уч.
 • сборна група в прогимназиален етап :
 • V клас- 15 уч.
 • VI клас– 10 уч.

 

Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно Раздел III Полудневна и целодневна организация на учебния ден от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и  занимания по интереси след обяд.

 

  1. Предназначение на програмата:

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово през учебната 2020/2021 година; дейностите в ГЦО І – VІ клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

 

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел:

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – VІI клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 

2.2.Специфични цели:

 • Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово с оглед подобряване на качеството на образованието. Чрез целодневната организация целим да подпомогнем учениците в усвояването на знания и умения по учебното съдържание, както и да развием техните дарби чрез заниманията по интереси.
 • Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвояване на учебния материал.
 • Уважение към индивидуалните различия на децата: стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.
 • Създаване на стимулираща детското развитие предметно- пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и възможности за учене, съобразно специфичната му семейна среда.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез развиване на интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците.
 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците - прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефективно провеждане самоподготовката на учениците..

3. Задачи на програмата:

 

         3.1. Организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране и провеждане на организирания отдих  и физическа активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

 

3.2. Правилното и трайно усвояване на учебния материал при самоподготовката чрез:

 • ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
 • усвояване на начини и методи за рационално учене;
 • подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 • подготовка за класни и контролни работи;
 • изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
 • консултации с учители по различни учебни предмети.

 

3.3 Организиране и провеждане на заниманията по интереси:

 • повишаване  интереса на децата в области, различни от учебното съдържание;
 • създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 • удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване и творчество.

 

4. Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦО на учебния ден:

 

 • Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ГЦО;
 •  Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦО на работния ден в І –  VІІ клас;
 •  Щатно обезпечаване на ГЦО;
 • Разработване на годишно тематично разпределение по групи (І –  VІІ клас) и утвърждаване от директора:
 • Годишното тематично разпределение на учителите на групи в ЦОУД се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждава от директора на училището до 15 септември, както следва:
 • I – III клас – 32 учебни седмици, от 15.09.2020г. до 31.05.2021г.
 • IV – VI клас – 34 учебни седмици, от 15.09.2020г. до 15.06.2021г.
 • VII клас – 36 учебни седмици, от 15.09.2020г. до 30.06.2021г.
 • Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в графа „забележка” и се утвърждават от директора на училището.
 • В годишното тематично разпределение в частта „Организиран отдих и физическа активност“ се включват тематичните направления, по които се провеждат дейностите по организиран отдих и физическа активност.
 •  В годишното тематично разпределение в частта „Самоподготовка“ се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.
 • В случаите, когато самоподготовката се провежда с ученици от различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.
 •  В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се включват тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.
 • Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ГЦО:
 • Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от Директора не по – късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
 • Часовете при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) са с продължителността на учебни часове:

– в група ЦОУД І и ІІ клас – 35 минути;

– в група ЦОУД ІІІ и ІV клас – 40 минути;

– в група ЦОУД V, и VII клас – 40 минути.

 • Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от обучението на учениците от ГЦО;
 • Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите в ЦО на институционално ниво и външни обучения;

 

5. Очаквани резултати:

 • Да се формират навици за самостоятелно учене;
 • Да се повиши функционалната грамотност на учениците;
 • Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;
 •  Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦО на работния ден.
 • Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието.
 • Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси.
 • Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.
 • Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби.

6. Организация и ред на провеждане на целодневно обучение в ОУ ”Васил Левски”:

Целодневната организация на учебния ден се организира като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се организират след обяд.

 

 

 

6.1 График на часовете ГЦО:

 

 

Седмично разписание на часовете от ЦОУД І – VI клас:

 

І клас

/след 4 час/

І – ІІ клас

/след 5 час/

Организиран отдих и физическа активност

11.10 – 12.20

11.55 – 13.05

Самоподготовка

12.20 – 12.55

13.05 – 13.40

Самоподготовка

13.05 – 13.40

13.50 – 14.25

Занимания по интереси

13.50 – 15.00

14.35 – 15.45

 

 

 

 

 

ІІІ– ІVклас

/ след 5 час /

ІІІ– ІVклас

/ след 6 час /

Организиран отдих и физическа активност

12.20 – 13.40

13.10 – 14.30

Самоподготовка

13.40 – 14.20

14.30 – 15.10

Самоподготовка

14.30 – 15.10

15.20– 16.00

Занимания по интереси

15.20 – 16.40

16.10 – 17.30

 

 

 

 

 

 

 

V–VII клас

/след 6 час/

V–VII клас

/след 7 час/

Организиран отдих и физическа активност

13.10 – 14.30

 

14.0015.20

 

Самоподготовка

14.30 – 15.10

15.20 – 16.00

Самоподготовка

15.20 – 16.00

16.10 – 16.50

Занимания по интереси

16.10  - 17.30

16.50 – 18.10

 

 Дейностите в ГЦО в прогимназиален етап се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа.

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

 

 

Log In
Search
Calendar
«  July 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz