Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 12.07.2024, 16:26

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Мерки за повишаване качеството на образование

Основно училище “Васил Левски

 

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,тел. : 061405 - 543

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Приложение № 1

 

  1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

по ред

Наименование на критериите по области на оценяване

Макс.

бр. точки

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

 

1.

Област: Достъп до образование и обучение

20

 

 

1.1.

Публичност

и популяризиране

на предлаганото

образование и

съдържанието му

3,0

Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт.

0,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт.

1,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни

информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт.

2,0 т.

Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му – издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и оценяване онлайн

3,0 т.

 

1.2.

Осигурена достъпна архитектурна среда

3,0

Не е осигурена.

0,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

1,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; ресурсен кабинет.

2,5т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет.

3,0 т.

 

1.3.

Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, учебни работилници, лаборатории и

др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

5,0

Има кабинети и учебни работилници/лаборатории, но не по всички изучавани професии/ специалности; наличните са оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

0,0 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

1,5 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника.

3,5 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории и по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника; поне една от учебните

работилници/лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника, използвана от фирмите в бранша.

5,0 т.

 

1.4.

Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда

3,0

Няма

професии/специалности, изучавани в училището, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

0,0 т.

Една от изучаваните в училището

професии/специалности е с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

1,0 т.

Две от изучаваните в училището

професии/специалности са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

2,0 т.

Изучаваните в училището

професии/специалности (три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. 3,0 т.

 

1.5.

Равнище на

административно

обслужване

2,0

Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го

осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

 

1.6.

Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение

1,0

Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение.

0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение.

0,5 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение.

0,75 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

1,0 т.

 

1.7.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – %

2,0

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани –

до 2%.

0,5 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 2% до 5%.

1,0 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 5% до 10%.

1,5 т.

Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – над 10%.

2,0 т.

 

1.8.

Предоставяне на възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците

1,0

Не се предоставя възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците.

0,0 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците по една

професия/специалност.

0,5 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от ученицитеподве

професии/специалности.

0,75 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците по три и повече

професии/специалности.

1,0 т.

 

 

2.

Област:

Придобиване на професионална квалификация

65

 

 

2.1.

Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището

2,0

Няма разработена вътрешна система.

0,0 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично.

0,75 т.

Разработена е вътрешна система за повишаванена качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

1,5 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно –  отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

2,0 т.

 

2.2.

Създаден механизъм за ранно

предупреждение за различни рискове

1,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм, но той не функционира координирано.

0,5 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично.

0,75 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно.

1,0 т.

 

2.3.

Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

1,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,5 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,75 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,0 т.

 

2.4.

Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване

3,0

Не е проведено самооценяване.

0,0 т.

Проведено е самооценяване, но не е изготвен доклад.

0,5 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки.

2,0 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки.

3,0 т.

 

2.5.

Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани – %

3,0

Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие.

0,0 т.

Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават30%.

1,0 т.

От 31% до 60%.

2,0 т.

Над 60%.

3,0 т.

 

2.6.

Относителен дял на учебните програми за производствена практика, ИУЧ и ФУЧ  по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни програми – %

2,0

Няма учебни програми за производствена практика, ИУЧ и ФУЧ по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса.

0,0 т.

До 25%.

0,5 т.

От 26% до 60%.

1,0 т.

Над 60%.

2,0 т.

 

2.7.

Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия

2,0

Недостатъчна осигуреност на педагогическия персонал – до 50%.

0,0 т.

Минимална осигуреност на педагогическия персонал – от 51 до 75%.

0,5 т.

Средна осигуреност на педагогическия персонал – от 76 до 99%.

1,0 т.

Максимална осигуреност на педагогическия персонал –  100%.

2,0 т.

 

2.8.

Осигурени условия за интерактивно обучение и учене

2,0

Няма осигурени условия.

0,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

1,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

1,5 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни(симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

2,0 т.

 

2.9.

Относителен дял на учителите,

 

Няма учители, участвали в

До 20%.

От 21% до 60%.

Над 60%.

 

 

участвали в

 

допълнително и

 

 

 

 

 

различни форми

 

продължаващо

 

 

 

 

 

на допълнително

 

обучение.

 

 

 

 

 

и продължаващо

 

 

 

 

 

 

 

обучение, от

 

 

 

 

 

 

 

общия брой

 

 

 

 

 

 

 

учители – %

2,0

0,0т.

1,0 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

2.

Относителен дял

 

Няма учители,

До 10%.

От 11% до 30%.

Над 30%.

 

10.

на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия

 

участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда.

 

 

 

 

 

брой учители – %

2,0

0,0т.

1,0 т.

1,5 т.

2,0 т.

 

2.

Относителен дял

 

Няма договори с

Учебната практика се

Учебната практика се

Учебната практика се

 

11.

на Учениците/

провели

практическо

обучение на

работно място в

реална работна

среда и/или в

условията на

мобилност в друга

страна, от общия

брой обучавани,

които по учебен

план провеждат

практическо

обучение – %

 

 

работодатели, практическите занятия се провеждат само в училището.

провежда в училището, а за производствената

практика са осигурени

работни места в реална

работна среда само за до

30% от

учениците/курсистите,

които провеждат такава.

 

провежда в училището или в учебна работилница

на стопанска организация,

а за производствената

практика са осигурени

работни места в реална

работна среда за 31% –

70% от

учениците/курсистите,

които провеждат такава.

 

провежда в училището, а за производствената

практика са осигурени

работни места в реална

работна среда за над 70%

от учениците/курсистите,

които провеждат такава.

 

Log In
Search
Calendar
«  July 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz