Home | Sign Up | Log In | RSSThursday, 20.06.2024, 03:03

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Правилник за дейността за учебната 2020-2021 г. част 4

Чл. 68 (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;

2. приема ПДУ;

3. приема УУП;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за ИФО;

7. мерки за повишаване на качеството на образованието;

8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;

12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

(2) Документите по ал.1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището

(3) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(4) Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(5) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

(6) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

(7) Педагогическият съвет се свиква от директора за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището в рамките на правомощията си. Педагогическият съвет провежда заседанията си по график, а при възникнали обективни причини провежда и допълнителни заседания извън графика.

  1. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
  2. Обсъжданията и решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден за всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора.

(10) Протоколът се изготвя в десет дневен срок от провеждането на заседанието, подписва се от секретаря и директора, подпечатва се с кръглия печат на институцията и се класира в класьор.

(11) Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват в десет дневен срок от провеждането на заседанието в Книга за решенията на педагогическия съвет, водена от лице, определено със заповед на директора на училището, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на институцията.

Чл. 69 (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището (педагогически специалисти и непедагогически специалисти/персонал).

  1. Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа.
  2. Общото събрание се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(5) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в Кодекса на труда, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

(6) Общото събрание избира представители на работниците и служителите, които да участват в обсъждането и решаването на въпроси на управлението на училището само в предвидените от Кодекса на труда, друг закон или нормативен документ случаи;

(7) Общото събрание избира представители на работниците и служителите, които да представляват техните общи интреси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от 2/3 от членовете на общото събрание.

Чл. 70 (1) Общественият съвет към училището орган за подпомагане на дейността на училището и за граждански контрол на управлението му.

(2) членовете на обществения съвет се избират на общо събрание на родителите за срок от три години.

(3) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от училището.

(4) Председателят на ОС се избира измежду членовете му.

(5) С право на съвещателен глас участват трима представители на ученическото самоуправление.

(6) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(7) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(8) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(9) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

(10) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и при иобсъждане избора на ученически униформи

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

  1. съгласува училищния учебен план;
  2. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  3. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти;
  4. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  5. дава становище по училищния план-прием;
  6. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(11) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл. 71 (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа:

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа;

2. съдейства за спазване на правата на учениците;

3. участва активно в решаване на проблемите на класа.

(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия парламент.

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения.

Чл. 72 Ученическият парламент на училището се състои от председателя и заместник-председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, които се избират за срок от 1 години. Изборът им се осъществява от Ученическия парламент.

(2) Ученическият парламент на училището:

1. участвав планирането на образователна-възпитателната дейност в училището;

2. участва в награждаването и наказването на учениците;

3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;

4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;

5. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и прилежащи територии на училището и отразява нарушенията в дневник.

(3) Ученическият парламент на училището има право:

1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт;

2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно-възпитателен процес.

(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на Ученическия парламент могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на решаващ глас.

Чл. 73 (1) Комисията по етика се създава като помощно-консултативен орган към училището с цел да подпомага училищната общност за прилагане на Етичния кодекс на училищната общност и определените в него стандарти за „академично“ и „общностно“ поведение. Комисията по етика провежда срещи, когато е необходимо да бъдат разгледани постъпили сигнали и да даде становища, препоръки за действия и мерки по нарушенията на Етичния кодекс и определените в него стандарти за „академично“ и „общностно“ поведение;

(2) Предлага мерки за подобряване на „академичното“ и „общностното“ поведение с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция.

(3) Комисията по етика включва в състава си двама педагогически специалисти, определени от директора на училището, единият от които е и председател на комисията; председателят на Обществения съвет и представител на ученическия съвет.

(4) Членовете на Комисията по етика се определят за срок до три години. При предсрочно прекратяване на правомощията на член на Комисията по етика съставът се попълва частично от директора на училището до определяне на нов член до изтичане на мандатността от съответните квоти.

(5) Комисията по етика извършва дейностти си и в съотвествие с Етичния кодекс на училищната общност.

 

ГЛАВА ХIІ. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

 

Чл. 74 (1) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от дежурния навхода–да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят това, същите не се допускат в училището.

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват Правилника за пропусквателния режим на териториянта на училището и да изпълняват указанията на дежурния и дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището.

Чл. 75 (1) В училището е изградена система за дежурство за създаване на условия, наблюдение и контрол над учениците с цел опазване живота и здравето им и подобряване на дисциплината във времето, в което са на територията на училището.

(2) Организацията на системата е следната: дежурни учители и учители в групите за целодневна организация на учебния ден по един на етаж и помощен персонал.

1.След биенето на първия учебен звънец за часа организират прибирането на учениците в класните стаи/кабинети.

2. Организират реда в междучасията и контролират поведението на учениците през междучасията.

3.Докладват на училищното ръководство своевременно за допуснати нарушения и нанесени щети по физическата среда.

4.Носят отговорност за реда, дисциплината и опазването на физическата среда в училищните сгради по време на дежурството си.

5.Следят за загасяване на осветлението и техниката в класните стаи след приключване на учебните занятия.

Дежурният учител от групите за целодневна организация на учебния ден наблюдава и контролира учениците намиращи се на дворните площи.

(3) Дежурството се извършва по графици, утвърдени със заповед на директора на училището, за всеки учебен срок.

(6) Задължения на дежурните учители в групите за целодневна организация на учебния ден:

1. Да спазват утвърдения от директора график за дежурство.

2. Идват 30 минути преди започване на заниманията в групите за целодневна организация на учебния ден.

3. Организират реда в междучасията след последния час от утвърденото седмично разписание в начален етап и контролират поведението на учениците през междучасията по време на следобедния блок.

4. Следят за графика за времетраене на заниманията в групите за целодневна организация на учебния ден.

5. Организират прибирането на учениците в класните стаи пет минути преди започване на съответното занимание в групите за целодневна организация на учебния ден.

6. Докладват на училищното ръководство своевременно за допуснати нарушения и нанесени щети по физическата среда.

7. Носят отговорност за реда, дисциплината и опазването на физическата среда в училищните сгради по време на дежурството си.

8. Следят за загасяване на осветлението и техниката в класните стаи след приключване на последното занимание за деня.

9. Престоят на дежурните учители в групите за целодневна организация на учебния ден е задължителен за деня, независимо от часовото им натоварване и дежурят до окончателното изпращане на последния ученик от групите за целодневна организация на учебния ден в училище.

Чл. 76 (1) Учениците са длъжни:

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;

7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на общежитието.

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

5. учениците не трябва да отварят електроннапоща, получена от непознат подател;

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си. Инструктажите се съхраняват от директора.

Чл. 77 (1) Оформянето и воденето на задължителна училищна документация на хартиен носител на училището става единствено и само на територията в сградата.

(2) Забранено е изнасянето на задължителна училищна документация на хартиен носител извън сградата на училището.

Чл. 78 (1) При провеждането на часовете по физическо възпитание на открито, се създава строг ред, който да осигури спокойствието и безопасността на учениците.

ГЛАВАХIІІ. Подкрепа за личностно развитие

 

Чл.79 (1) На учениците в ОУ Васил Левски” се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2)Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

(3)Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти в училището.

(3)Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира в зависимост от планаза подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие.

(4)Родителят се запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие при поискване.

(5)Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за покрепа на ученика

(6) За реализиране на допълнителната подкрепа участва ресурсен учител, логопед и психолог от РЦПППО гр.Велико Търново .

Чл. 80 (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5. консултации по учебни предмети;

6. кариерно ориентиране на учениците;

7. занимания по интереси;

8. библиотечно-информационно обслужване;

9. грижа за здравето;

10.поощряване с морални и материални награди;

11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

Чл. 81 (1)Екипната работа включва:

1.обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците - обмен наинформация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с учениците в класа;

2.провеждане на регулярни срещи за споделяне и обсъждане на информация заобучението и развитието на учениците;

определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение;

определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, насочени към превенция на обучителните затруднения.

(2)По време на срещите по ал. 1, се води протокол, който се подписва от всичкиучастници в срещата и се съхранява от председателя на екипа за подкрепа.

(3)За резултатите от обсъждането по ал. 1, се уведомява родителят, представителят надетето или лицето, което полага грижи за детето, предоставя му се информация за работа с детето или ученика и при необходимост се кани на срещите.

(4)За провеждане на срещи по ал. 1, се изготвя график на срещите, който се прилага къмплана на екипите, определени със заповед на директора на училището и се актуализира при необходимост.

Чл.8 (1)Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които иматсистемни пропуски по даден учебен предмет, ученици, които са напреднали по даден учебен предмет и/или, за които се препоръчва такова обучение по план за подкрепа.

(2)Потребността от допълнително обучение се определя от учителя по предмета икоординатора, а за учениците със СОП и за учениците с изявени дарби – от екипа за подкрепа.

(3)Когато допълнителното обучение се провежда в учебни дни извън часовете поучилищния учебен план, то е с продължителност до 80 учебни часа годишно.

(4)Допълнително обучение по учебен предмет може да се извършва и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа.

(5)За провеждане на допълнително обучение директорът на училището уведомявародителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика.

Чл. 8 (1)Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се провеждаизвън редовните учебни часове от учителите ежеседмично в рамките на учебната година.

(2)Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за първия учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок. Графикът се поставя на видно място в сградата на училището и се публикува на интернет страницата на училището.

(3)Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнтелно консултиране по учебните предмети.

Чл. 83 (1)Кариерното ориентиране на учениците включва взаимно допълващи се дейности заинформиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка с пазара на труда.

(2)Форми на кариерно ориентиране са индивидуалното и групово информиране иконсултиране, индивидуалната и групова работа по програми за кариерно ориентиране.

(3)Индивидуалната и групова работа се осъществява чрез:

1.занимания и дейности в часа на класа в съответствие с възрастовите характеристики,свързани с кариерно ориентиране на учениците;

2.срещи с представители на образователни институции, предлагащи професионалнообразование;

(4)Работата по програми за кариерно ориентиране включва дейности:

1.с ученици от I до IV клас;

2.с ученици от V до VII клас – за подготовка за преход към по-висока степен на образование или за участие на пазара на труда;

3.с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливиученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно поведение и др.;

4.отпаднали от училище ученици, които се реинтегрират в образованието, ако има такива;

Чл.84 (1)Заниманията по интереси се организират съгласно Глава V от настоящия правилник.

Чл.85 (1)Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на ученицитедо медицинско обслужване от медицинско лице в специално оборудван кабинет на територията на училището.

(2)За учениците в училище се прилвагат програми, свързани със здравното образование,здравословното хранене, първа долекарска помощ и други, в съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

(3)В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родители на ученици,специалисти в конкретната област.

(4)Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние наученика, налагаща специфично отношение и наблюдение от страна на педагогическите специалисти и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в училището.

Чл.86 (1)Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се изразявавъв включване на отделни ученици в съответни дейности по смисъла на чл. 45 от Наредбата за приобщаващо образование за въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на психологическа подкрепа.

(2)Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите.

(3)Психологическата подкрепа се осъществява от от директора и класния ръководител и включва:

1.създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес;

2.предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза инасилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците;

3.извършване на групова работа с ученици и / или кризисна интервенция;

4.работа със средата, в която е ученикът - семейството, връстниците.

Чл.87 (1)Общата подкрепа за личностно развитие в училище за целите на превенцията наобучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности като:

1.допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението побългарски език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин;

2.консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

(2) Допълнителното обучение е насочено към ученици:

1. за които българският език не е майчин;

2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден учебен предмет;

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни текущи оценки слаб (2);

4. за които се препоръчва такова обучение в Плана за подкрепа

(3) Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по ал. 2, т. 1 е задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.

(4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се определят от учителя по предмета и от координатора, а за учениците със специални образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3.

(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа.

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да се провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа.

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика.

Чл. 8(1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни ученици, които срещат затруднения в обучението.

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и:

1. сведения от педагогическите специалисти за силните страни на учениците;

2. сведения от педагогическите специалисти в детската градина или училището или от други специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на учениците;

3. данни от информация, която придружава тези ученици от детската градина, включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие;

4. данни от установяване на готовността на тези деца за училище, от логопедично изследване, материали от портфолио и др .

(3) Обсъждането на цялата информация по ал 1 и ал. 2 се прави от класния ръководител, съвместно с педагогическите специалисти, които преподават на ученика, като за резултатите от обсъждането се уведомява родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за него.

(4) Въз основа на обсъждането за отделни ученици се определят дейности от общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения.

(5) Въз основа на тези обсъждания се определят ученици, на които е необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Чл. 8(1) Дейностите от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение чл. 45, т. 3, 4, 5, и 7 от Наредбата за приобщаващо образование и за целите на превенцията на обучителните затруднения по чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование, задължително се осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите, съобразно потребностите на учениците, с обща продължителност за отделен ученик или група ученици не повече от 30 учебни часа.

(2) За дейностите по ал. 1, директорът на училището въз основа на доклади на учители или класни ръководители и на резултатите от образователния процес, издава заповед за определяне на учениците и на условията за провеждане на дейностите с тях.

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на осъществянане на дейностите.

(4) В случай, че родителите не осигурят присъствието на учениците, директорът на училището писмено уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика.

Чл. 8 Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на обучителните затруднения и периодично информира родителя за резултатите от изпълнението им.

Чл. 89 В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето ѝ, класният ръководител на ученика, запознава родителя за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика.

Чл. 90 (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в училището се основава на обща институционална политика и е израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес.

(2) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието и науката.

Чл. 91А За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи;

8. други дейности, определени в чл. 91Ж, т. 3 и т. 4 Правилника за дейността на институцията.

Чл. 91Б (1) Дейността по чл.91А, т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване на възникнал конкретен проблем.

(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, довели до възникването на проблема, при спазване на Етичния кодекс на училищната общност.

(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя дейности, които да доведат до преодоляване на проблема.

(4) Класният ръководител оказва подкрепа за ученика за осъществяване на дейностите по ал. 3

Чл. 91В (1) Дейността по чл.91А, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител или психолог , който не е страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.

(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на училищната общност.

(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта, ученикът или учениците получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му.

Чл.91 Г (1) Дейностите по чл. 91А, т. 3 и т. 5 се осъществяват по препоръка на класния ръководител или на друг педагогически специалист.

(2) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл,секция, отбор и други, и включват дейности, определени в чл. 20 от Наредбата за приобщаващото образование.

Чл.91 Д (1) Дейността по чл.91А, т. 4 се осъществява по препоръка на класния ръководител или на друг педагогически специалист.

(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти.

(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти.

Чл.91 Е (1) Дейността по чл. 91А, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.

(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие.

(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната подкрепа по ал. 1, за което информира родителя.

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz