Home | Sign Up | Log In | RSSFriday, 12.07.2024, 18:49

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Правилник за дейността за учебната 2020-21 г. част 1

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Глава І. Общи положения

 

Чл. 1.(1)Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

Чл. 2. Този правилник се прилага за дейности, свързани изключително и само с Основно училище „Васил Левски "с.Петко Каравелово, и е вътрешен документ на училището. Той не е нормативен документ, съгласно Админитративно-процесуалния кодекс и Закона за нормативните актове. Прилагането му в дейността на училището става изключително за регулиране на вътрешните дейности в училище„Васил Левски "с.Петко Каравелово . Като вътрешен докумет той се приема от педагогическия съвет на училището и се утвърждава от директора.

Чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището. Той се предоставя на охранителна фирма „Бизнес секюрити” за коректна съвместна дейност.

 

Глава ІІ. Устройство и дейност

 

Чл. 4. (1)Училището е общинско и официалният език за обучение и възпитание в Основно училище „Васил Левски "с.Петко Каравелово е на български език. Изучаването и използването на български език в училището е право и задължение на всеки ученик, като училището осигурява условия за усвояване на българския книжовен език. В съответствие с ДОС и като част от учебния процес в Основно учюшще „Васил Левски "с.Петко Каравелово се извършва обучение за изучаване на чужд език: английски и руски език. Училището издава свидетелство за основно образование.

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

( 3) Училището издава свидетелство за основно обрадование.

Чл. 5.Училището се финансира от:

1. средства по бюджета, разпределени от кмета на община Полски Тръмбеш

2. собствени приходи от:

а. дарения и целеви средства;

б. Европейско финансиране по проекти

Чл.6 (1)Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневна форма на обучение, което се осъществява в границите на установения учебен ден.

(2) Учебните часове са с начален час 08:00 от понеделник до петък.

(3) За учениците от І до VІІ клас е осигурена целодневна организация на учебния ден.

Чл. 7 Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от І до VІІ клас.

Чл. 8 За учебната 2020/2021 година график на учебния процес е:

    ( 1) Начало и край на ваканциите

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна

(2) Неучебни дни:
19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

16.06.2021 г.-НВО в VII клас по БЕЛ

18.06.2021 г - НВО в VII клас по математика

(3)Начало на втория учебен срок
04.02.2021 г.

(4)Край на втория учебен срок

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г./07.06.2021 – I - III клас (14 учебни седмици + една седмица проектни дейности)
14.06.2021 г.IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. –VІІ - XI клас (18 учебни седмици)

 

Чл. 9.(1)Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Той се утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок.Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.

(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от директора при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора.

(3) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните табла в училище.

Чл. 10 (1) Разпределението на учебния ден включва учебни часове и почивки между тях. Голямото междучасие е след първия час с продължителност 20 мин.

(2) Продължителността на учебния час е :

35 минути за учениците от I и II клас;

40 минути за учениците от III до VII клас.

Чл. 11 (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи;

Чл. 12 (1)Обучението се осъществява чрез общообразователна, разширена и допълнителна подготовка. Училищната подготовка се придобива чрез:

1. Задължителни учебни часове, в които се изучават общообразователни учебни предмети;

2. Избираеми учебни часове, в които се изучават общообразователни учебни предмети, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;

3. Факултативни учебни часове за придобиване на допълнителна подготовка по общообразователни учебни предмети;

(2) Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година по паралелки.

(3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години.

(4) Учебните програми за разширена и допълнителна подготовка по общообразователните предмети и по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора на училището.

Чл. 13 (1) Знанията и уменията на учениците от I до VII се оценяват чрез текущи изпитвания - устни, писмени и практически форми на изпитване/ работа по проекти/, както и чрез тестове и изпити.

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично.

(3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от регионалното управление по образованието. При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори и/или с кратьк свободен отговор.

(4) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. То е писмено и има диагностична функция ;

(5) Въз основа на установените резултати на учениците от IV до VII клас се поставя оценка с качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: Отличен 6, Много добър 5, Добър 4, Среден 3,Слаб 2.

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I – III клас се поставят оценки само с качествени показатели, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението.

(7) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични.

(8) По всички задължителни и избираеми учебни предмети за V-VІІ клас се оформя срочна оценка и се внася в съответната документация.

(9) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка. В случаите, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.

(10) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

(11)По учебните предмети, изучавани от I до III клас не се формира срочна оценка.

(12) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“. Годишната оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(13) За резултатите от обучението:

1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател.

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател.

3. от IV до VII клас се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

(14) Класни работи се провеждат по предварително определен график по български език и литература и математика. Класната работа се провежда за един учебен час, с изключение на класната работа по български език и литература, която се провежда в два слети учебни часа.

(15) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет. Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

(16)Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците зазапознаване с резултатите. Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок от две седмици уведомява учениците за направените изводи.

(17) Контролните и класните работи се провеждат по график, утвърден от директора на училището в срок до две седмици след началото на всеки един от двата учебни срока,при спазване на следните изисквания:

-За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или контролна работа в един учебен ден.

-За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от три контролни работи.

-За една и съща паралелка в една учебна седмица не може да се провежда повече от две класни работи.

-Не се провеждат контролни и класни работи през последната седмица от срока.

(18)Срокът за връщане на класни и контролни работи от учителя е до 2 седмици от тяхното провеждане.

(19) Училищният график за класните работи трябва да бъде сведен до знанието на родителите от класните ръководители в срок до първата родителска среща за съответния срок.

(20) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(21) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

(22) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I до III клас се поставят оценки само с качествен показател, както следва:

1. Отличен –ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

2. Много добър –ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко –и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

3. Добър –ученикът постига предобладаващата част от очакваните резултати от

учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се правя познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но врамките на изученото водят до краен резултат.

4. Среден –ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.

5. Незадоволителен–ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител„среден“.

(23) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са „постига изискванията“, „справя се“, „среща затруднения“.

(24) Когато се установи, че учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от индивидуалния учебен план, се поставя оценка по ал.4 и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява.

Чл. 14. Изпити в процеса на обучение:

(1)Приравнителни:

1.За лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е разработен съответния училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си в съответната степен;

2.За ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от степен на образование или придобил основно образование или професионална квалификация в училище на чужда държава, в процеса на признаването на което при съпоставка с действащия към момента рамков учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от ученика учебни предмети/модули. Разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на образование в системата на Европейските училища.;

(2)За промяна на оценката:

1.Поправителни изпити-Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове е слаб (2).

-Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана формана обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.

-Учениците, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст, както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в задочна или във вечерна форма, полагат поправителни изпити.

-За учениците от начален етап, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

-Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

-Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

-Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

-Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

2.Изпити за промяна на годишна оценка -за VII клас.

- За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка.

-Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове. Оценката е окончателна.

3.За оформяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет.

(3)Продължителност на изпитите:

-в начален етап –1 астрономически час

-прогимназиален етап –2 астрономически часа;

Чл.15 (1) Не се оформя срочна оценка на ученик в дневна форма на обучение при 25% отсъствия от занятия в часовете по отделен учебен предмет за съответния срок.

(2) Ученикът, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна оценка по

даден предмет, се докладва на Педагогически съвет от класния ръководител. При заболяване, изискващо продължително медицинско лечение, случаят се разглежда от директора след представяне на медицинска документация с доказателствен характер.

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности (СОП) не се вземат предвид при формирането на срочната оценка.

Чл.16 Завършване на клас:

(1) Ученик от V до VII клас завършва класа, ако по всички предмети от задължителната, профилираната и разширената подготовка, определени в училищния учебен план има годишна оценка не по-малко от Среден 3.

(2) По учебни предмети, по които ученик има оценка Слаб 2, полага изпит за промяна на оценката.

Чл.17 Повтаряне на клас:

(1)Учениците, които не са се явили на изпит за оформяне на срочна оценка и поради това не може да им се оформи срочен, респективно годишен успех по учебен предмет от задължителната или разширената подготовка.

(2)Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет от задължителната, профилираната или разширената подготовка след приключването на изпитните сесии на изпитите за промяна на оценката или не са се явили на тях, повтарят класа.

Чл.18 Външно оценяване в края на клас или етап от степента:

(1) Националните външни оценявания на училищно равнище се организират и провеждат от:

1.Училището, в което се провежда обучение в класа, за който се организира съответнотонационално външно оценяване;

2. училищната комисия за организиране и провеждане на съответното национално външно оценяване в училището;

  1. квестори;
  2. учители-консултанти;
  3. учители по чужд език за четене на текст;
  4. начални учители за четене на диктовка.

Чл.19. (1) Училищната комисия за организиране и провеждане на националното външно оценяване организира провеждането на изпитите от националното външно оценяване в училището, като изпълнява своите дейности в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2. ) от Наредба №11 от О l .09.2016 г. Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в сградата на училището в периода от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповедта на министъра по чл. 47, ал. 3, до приклюсmане на изпитния ден.

(2) За провеждането на изпити от националното външно оценяване за учениците със СОП, които постигат компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и с учебните програми по съответния учебен предмет, по решение на екипа за подкрепа за личностно развитие може да бъдат осигурени отделни зали.

(3) Учениците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни изпити от националното външно оценяване след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето.

(4) Изпитните материали за учениците с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи ученици, за ученици с обучителни трудности при дислексия - на уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и при полагане на изпит по математика от ученик с обучителни трудности при дискалкулия.

Чл.20 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

  1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3

учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

  1. поради участие в други дейности извън процеса на училищното

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

  1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано

писмено заявление от родителя до класния ръководител;

  1. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на

директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(3) Броят на отсъствията по уважителни и неуважителни причини на всеки ученик се отбелязва ежедневно в дневника и се нанася в ученическата книжка един път месечно от класния ръководител.

(4) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, която не застрашава здравословното му състояние.При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие.

Чл. 21 (1) Ученици, включени в групите за целодневна организация на учебния ден, могат да отсъстват по уважителни причини от часовете по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност или от часовете по занимания по интереси при условия и ред:

1. до 2 часа на ден от часовете за организиран отдих и физическа активност или от часовете за занимания по интереси за посещение на извънучилищни форми на обучение при липса на други възможности;

2. до 2 дни в седмицата от часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност или от часовете за занимания по интереси за посещение на извънучилищни форми на обучение при липса на други възможности;

3. до 3 (три) дни в една учебна година със заявление от родителите, отправено до директора, поради други уважителни причини;

4. до 2 часа на ден от часовете за организиран отдих и физическа активност или от часовете за занимания по интереси поради други уважителни причини

(2) Процедурата по регистриране на отсъствия по уважителни причини в групите за целодневна организация на учебния ден включва:

1. В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2 в срок до 3 дни преди настъпване на обстоятелствата родителя/настойника подава заявление до директора на училището към което прилага служебна бележка или график на посещенията на ученика на извънучилищните форми на обучение, заверен от съответната организация, чиито форми на обучение ученикът посещава.

2. В случаите по ал. 1, т. 3 в срок до 3 дни преди настъпване на обстоятелствата родителя/настойника подава заявление до директора, в което описва причините за отсъствие на ученика.

3. В случаите по ал. 1, т. 3 при непредвидени обстоятелства родителя/настойника подава заявление до директора в деня на настъпването им, в което описва причините за отсъствие на ученика.

4. В случаите по ал. 1, т. 4 родителя/настойника в деня подава заявление до учителя в групата за целодневна организация на учебния ден, в която описва причините за отсъствие на ученика.

5. Заявленията по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 се подават в канцеларията на училището от родителя/настойника, входират се в Дневника за входяща кореспонденция на училището от ЗАС и се представят на директора на училището за резолюция

6. Освобождаването на учениците от часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност или от часовете за занимания по интереси на целодневната организация на учебния ден по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 става от директора на училището чрез резолюцията.

7. Отсъствията на учениците по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се регистрират от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден в дневника на групата, независимо от това дали отсъствието е по уважителни или неуважителни причини.

8. Копие от резолираните документи се предоставя на съответния учител в групата за целодневна организация на учебния ден от ЗАС за оформяне на задължителната училищна документация.

Чл. 22 (1) След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ. На ученици, завършили обучението си в I, Il, III клас, се издава удостоверение за завършен клас, а учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование, който дава право за продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

Учениците, завършили успешно VII клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование, и имат право да продължат обучението си в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

(2) Ученикът завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден 3" по всич.ки учебни предмети, предвидени в УУП за съответния клас в задължителните и избираемите учебни предмети. Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

(3) Ученик в началния етап на основното образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но не-повече от три години.

Всички особености по завършване на клас, отнасящи се за I - VII клас, са подробно описани в раздел 8 чл.123.124 на ЗПУО

(4) Ученик със СОП не повтаря класа.

Особености по обучения на ученици със СОП са предвидени в чл.126 от ЗПУО.

Чл. 23 Преместването на ученици от I до VI клас в се извършва през цялата учебна година. За ученици от VII клас преместването се извършва не по-късно от тридесет учебни дни преди края на всеки учебен срок. При преместването си учениците от I до VII клас не полагат приравнителни изпити.

Чл. 24 (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;

(2) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1;

(3) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

(4) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

(6) В срока по ал. 4 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

(7) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.

(8) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието.

(9) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава:

1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;

2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище.

3. Документите може да се подават и сканирани по електронен път.

4. В срок до 5 работни дни от подаване на документите директорът на училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.

Чл. 25 (1) Формите на обу

Log In
Search
Calendar
«  July 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz