Home | Sign Up | Log In | RSSSunday, 23.06.2024, 07:01

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Правилник за дейността за учебната 2020-21 г. част 5

Чл. 91 Ж (1) Дейността по чл. 91А, т. 7 се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира конкретна дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката.

(2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.

(3) Дейностите в полза на паралелката могат да бъдат:

а) изработване на табло, постер, презентация и др., свързани с живота и дейността на паралелката;

б) изработване на тематична украса на класна стая/кабинет и оформяне на тематични кътове;

в) почистване на чинове/маси/столове;

г) подреждане на шкафове и секционна мебел;

д) грижа за саксийните растения;

е) разработване и представяне на теми от гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа;

ж) прочит на приказки и други произведения от художествената литература пред учениците от 1 клас;

з) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други.

(4) Дейностите в полза на училището могат да включват:

а) естетизиране на училищния интериор;

б) грижа за зелените растения в коридорите на училището;

в) подреждане на материали, обзавеждане и оборудване в Игротека „Игривко“;

г) изработване на патриотични табла/постери;

д) изработване на тематични табла/постери и оформяне на тематични кътове, свързани с БДП, здравно и екологично образование и други подобни;

е) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други.

Чл. 91 З (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността по чл. 91Е се изисква и информираното му съгласие.

(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 91А.

(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл. 91А директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на детската градина или училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането им.

(5) Дейностите по чл. 91А се предприемат и се осъществяват независимо от предприетите действия по ал. 4 по отношение на родителя.

Чл.92. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1. работа с ученик по конкретен случай;

2. осигуряване на

агане.

(2) Допълнителната подкрепа здостъп до технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

3. ресурсно подпома личностно развитие се предоставя на ученици:

1. със специални образователни потребности;

2. в риск;

3. с изявени дарби;

4. с хронични заболявания.

(3) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището.

Чл.93 (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

(2) Екипът провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който включва не по-малко от три заседания - в началото на учебната година, в края на първия и на втори учебен срок. Родителят се запознава с графика.

(3) Заседанията на екипа са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на екипа.

(4) За всяко заседание на екипа за за подкрепа за личностно развитие се води протокол, подписан от лицето водещо протокола и от и от психолога и/или педагогическия съветник.

Чл. 94 (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;

3. изготвя и реализира план за подкрепа;

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 95 Във една паралелка в училището може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности.

Чл. 96 Обучението на ученици със специални образователни потребности в училището задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на ученика.

 

ГЛАВА ХІV.

Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

Чл. 97 (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява в часа на класа, чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със:

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

2. толерантността и интеркултурния диалог;

3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;

4. военното обучение и защитата на родината;

5. безопасността и движението по пътищата;

6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

9. превенция и противодействие на корупцията.

(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се осъществяват и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище.

(3) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план в срок до 30.09.

(4) Обучението по отделни тематични области по може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици в присъствието на класния ръководител.

Чл.98 (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществяват от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти.

(2) Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в даден период от учебната година.

 

ГЛАВА ХVI ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Чл.99 Достъпът до официална и служебна обществена информация се предоставя по реда и при условията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Чл.100 Произнасянето по постъпили заявления за достъп до обществена информация е от изключителната компетентност на Директора на учебното заведение.

Чл.101 Ограниченията за предоставяне на достъп до обществена информация се прилагат от директора по изключение и само на основанията, предвидени в ЗДОИ.

Чл.102 Администрацията на учебното заведение приема заявление за достъп до обществена информация в дирекзията на училището – втори етаж от 7.30 до 16.00 часа.

Чл.103 Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление включително електронен формат или устно запитване.

Чл.104 Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

 

 

 

ГЛАВА ХVII

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1.Правилникът за дейността на училището се актуализира по време на учебната година при промяна на нормативната уредба.

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжнида спазват правилника.

§ 4. Класните ръководители в час на класа запознават учениците с разпоредбите на Правилника, а родителите на първата родителска среща срещу подпис.

§ 5. Копие от Правилника се публикува на електронната страница на училището

§ 6.Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол №14/01.09.2020г.

 

 

 

 
Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz