Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 11:49

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Стратегия за развитие на ОУ "Васил Левски"

                                                   Основно училище “Васил Левски

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,тел. : 061405 - 543

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“ – с. Петко Каравелово

 

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НАОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“ – с.П. Каравелово

Кратки исторически данни:

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

140

8

2014/2015

150

8

2013/2014

153

8

2012/2013

154

8

 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог.персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

4

17

Проф.бак.- 2;

Бакалавър – 5

Магистър – 10;

II ПКС - 2

IV ПКС - 1

V ПКС- 2

2014/2015

4

17

Проф.бак.- 2;

Бакалавър – 5

Магистър – 10;

II ПКС - 2

IV ПКС -1

V ПКС- 1

2013/2014

4

16

Проф.бак.- 2;

Бакалавър – 5

Магистър – 9;

II ПКС - 2

IV ПКС - 1

2012/2013

4

15

Проф.бак.- 2;

Бакалавър – 5

Магистър – 8;

II ПКС- 2

 

 

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Привлекателна учебна среда – безжичен интернет, мултимедия във всяка класна стая и  добре оборудван  компютърен кабинет.

- Поевтиняване на храната на учениците на целодневна организация на обучение;

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Приемственост на учениците от подготвителна група - начален етап -  прогимназиален  етап.

 

 • Осигурена стабилност, ред и защита на децата в училището;  

 

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

- Сформиране на училищното настоятелство.

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

- Провеждане на разнообразни извънкласни дейности.

Провеждане на допълнителни часове с изаставащите ученици

 • Работа по национални  и международни проекти;
 • Сътрудничество с местните медии за популяризиране дейността на училището;
 • Работа с външни организации Читалище , отдел „Закрила на детето”, МКБППМН,  ЦМЕДТ ”Амалипе”, Общинско ръководство и администрация, Градска библиотека, РПУ Полски Тръмбеш ,Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", ЦОП и др.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

- Липса на добре оборудвани специализирани кабинети.

- Липса на съвременна спортна база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Увеличаване броя на учениците с образователни затруднения

- липса на педагогически съветник и психолог;

- Част от учениците напускат училище, поради преместване на семействата им в чужбина или смяна на местоживеене.

- училището е разположено на оживено място в близост да главен път Русе-Велико Търново;

 

 • Трудно осъществяване на комуникация между учители и родители на ученици от малцинствен произход.
 • Ограничени възможности за подбор на ученици за първи клас.

 

 

 

 

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

- Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.

 

- ниска трудова заетост на населението;

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с.П. КАРАВЕЛОВО  ДО 2020 ГОДИНА

 

МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Насърчаване и подкрепа на личностното развитие на учениците, като самостоятелни личности.
 3. Развитие на образователна среда ориентирана към учениците, към техните способности и култура, основана на използването на различни информационни ресурси.
 4. Осигуряване на условия за формиране на ключовите компетентности необходими за успешна личностна реализация.
 5. Формиране на положително отношение и мотивация за учене.
 6. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната и религиозната идентичност на всички граждани.Спечелване и успешна реализация на различни проекти.

           

 

ВИЗИЯ

 

            1. ОУ „В. Левски“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене успешно прилагат ЗПУО и ДОС.

            3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми учебни предмети за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите, интересите и възможностите на учениците.

            4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти:  ресурсен учител, психолог, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

            8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване и усъвършенстване на отделните компетентности по общообразователните предмети и удовлетворяване на потребности и интереси.

            9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“ „Без свободен час“ „С грижа за всеки ученик“ , както и ще се включим в нови такива.

            10. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 10 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден.

            11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

            12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината ни, както и училището ще се включи в различни интеркултурни проекти.

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 

- Високо развитие на: подготовката по български език, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие с държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна, активна позиция при овладяване на знанията, формиране на ключови компетентности по различните общообразователни учебни предметии развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и привличане на допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

- Разширяване на автономността на училището.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от от благотворителни базари на учениците.

- Чрез кандидатстване по проекти.

-Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕВ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ПЕТКО  КАРАВЕЛОВО

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

Финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети за  начален курс.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2016г.

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018г.

4.

Обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2016г.

5.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видовеспорт.

Външно финансиране

Европейски проекти

2016 – 2017г.

6.

Участие в квалификационни форми за педагогическите специалисти.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

7.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

8.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, както и включване към програма „Училищно мляко“

Министерство на земеделието и храните Министерство на образованието и науката

постоянен

9.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище

Смесено финансиране

постоянен

10.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

11.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общинскиспортни състезания.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz